Thủ thuật máy tính

Download cimco edit v5 full crack mới nhất |99 Mẫu đẹp nhất

CIMCO Chỉnh sửa 5 ấn phẩm

Hiển thị tất cả các phiên bản Chỉ tải xuống Ghi chú phiên bản Thu gọn tất cả Thu gọn tất cả các Thay đổi trong CIMCO Chỉnh sửa 5.60.80

 • Không có thay đổi trong phiên bản này. Được phát hành như một phần của phiên bản phần mềm CIMCO 5.60.80

CIMCO Edit 5.60.79 Đã xuất bản: 26-10-10 Các thay đổi trong CIMCO NC-Base (Add-On cho CIMCO Edit) 5.60.79

 • Đã thêm tùy chọn để đặt giới hạn chuyển khi trạng thái chương trình được thay đổi thành ‘Cập nhật’. Tham khảo: Cơ sở dữ liệu / Thiết lập / Cài đặt máy chủ / Ghi nhật ký / Đặt bộ đếm truyền thành 1 nếu trạng thái được đặt thành ‘Cập nhật’

CIMCO Chỉnh sửa 5.60.78 Đã phát hành: 20-10-10 Những thay đổi trong CIMCO Chỉnh sửa 5.60.78

 • Không có thay đổi trong phiên bản này. Được phát hành như một phần của phiên bản phần mềm CIMCO 5.60.78

CIMCO Chỉnh sửa 5.60.77 Đã phát hành: 20-10-10 Những thay đổi trong CIMCO Chỉnh sửa 5.60.77

 • Không có thay đổi trong phiên bản này. Được phát hành như một phần của phiên bản phần mềm CIMCO 5.60.77

CIMCO Chỉnh sửa 5.60.76 Đã phát hành: 20-10-10 Những thay đổi trong CIMCO Chỉnh sửa 5.60.76

 • Không có thay đổi trong phiên bản này. Được phát hành như một phần của phiên bản phần mềm CIMCO 5.60.76

CIMCO Chỉnh sửa 5.60.75 Đã phát hành: 18-10-10 Các thay đổi trong CIMCO Chỉnh sửa 5.60.75

 • Đã cập nhật lô đất nền.

CIMCO Chỉnh sửa 5.60.74 Đã phát hành: 06-10-10 Các thay đổi trong CIMCO Chỉnh sửa 5.60.74

 • Đã cập nhật trình xem Mazatrol.
 • Đã khắc phục sự cố với kích thước của công cụ backplot.

CIMCO Chỉnh sửa 5.60.73 Đã phát hành: 24/09/10 Những thay đổi trong CIMCO Chỉnh sửa 5.60.73

 • Đã thêm hỗ trợ hiển thị thông tin công cụ bổ sung trong trình xem Mazatrol.

Những thay đổi trong CIMCO NC-Base (Tiện ích bổ sung cho CIMCO Edit) 5.60.73

 • Đã khắc phục sự cố với việc chỉ định chế độ thư mục khi thêm máy mới trong một số trường hợp.

CIMCO Edit 5.60.72 Đã phát hành: 21-09-10 Các thay đổi trong CIMCO NC-Base (Add-On cho CIMCO Edit) 5.60.72

 • Đã thay đổi thông báo cho việc truyền thủ công khi nhận tệp Mazatrol.

CIMCO Edit 5.60.71 Đã phát hành: 09-09-10 Các thay đổi trong CIMCO NC-Base (Add-On cho CIMCO Edit) 5.60.71

 • Đã xóa hạn chế đối với ‘Dòng tối đa’ cho trình kích hoạt định dạng chương trình.

CIMCO Chỉnh sửa 5.60.70 Đã phát hành: 02-09-10 Những thay đổi trong CIMCO Chỉnh sửa 5.60.70

 • Không có thay đổi trong phiên bản này. Được phát hành như một phần của phần mềm CIMCO phiên bản 5.60.70

CIMCO Chỉnh sửa 5.60.69 Đã phát hành: 30-08-10 Các thay đổi trong CIMCO Chỉnh sửa 5.60.69

 • Đã cập nhật trình xem Mazatrol.

Các thay đổi trong CIMCO NC-Base (Tiện ích bổ sung cho CIMCO Edit) 5.60.69

 • Gửi / nhận thủ công đã thay đổi nên “Được sửa đổi bởi” không được cập nhật.
 • Tính năng tự động nhập tệp ZIP với các thư mục con đã được thay đổi để giữ cấu trúc thư mục con.

CIMCO Chỉnh sửa 5.60.68 Đã phát hành: 24/8/10 Những thay đổi trong CIMCO Chỉnh sửa 5.60.68

 • Bản dịch cập nhật.

CIMCO Edit 5.60.67 Đã phát hành: 08/10/10 Các thay đổi trong CIMCO NC-Base (Add-On cho CIMCO Edit) 5.60.67

 • Đã khắc phục sự cố với lựa chọn máy chủ trong hộp thoại đăng nhập.

CIMCO Edit 5.60.66 Đã phát hành: 09-08-10 Các thay đổi trong CIMCO NC-Base (Add-On cho CIMCO Edit) 5.60.66

 • Đã thêm hỗ trợ tìm kiếm các chương trình trong hàng đợi nhập mà các chương trình DNC-Max nhận được.

CIMCO Chỉnh sửa 5.60.65 Đã phát hành: 26-07-10 Những thay đổi trong CIMCO Chỉnh sửa 5.60.65

 • Đã cập nhật công cụ chuyển đổi lô đất nền.
 • Đã khắc phục sự cố với phông chữ tiếng Nhật trong trình xem Mazatrol.

Các thay đổi trong CIMCO NC-Base (Tiện ích bổ sung cho CIMCO Edit) 5.60.65

 • Öffnen / Öffnen mit… geändert, um das Bearbeiten von XML-Dateien zu ermöglichen.

CIMCO Edit 5.60.64 Veröffentlicht: 08-07-10Änderungen in CIMCO NC-Base (Add-On für CIMCO Edit) 5.60.64

 • Problem mit Programmkopie behoben, bei dem Datenbankfelder nicht kopiert wurden. (Eingeführt in 5.60.56).

CIMCO Edit 5.60.63 Veröffentlicht: 08-07-10Änderungen in CIMCO NC-Base (Add-On für CIMCO Edit) 5.60.63

 • Anmeldeproblem behoben, wenn mehrere Server unterschiedlichen Typs verwendet wurden.

CIMCO Edit 5.60.62 Veröffentlicht: 07-07-10Änderungen in CIMCO Edit 5.60.62

 • Aktualisierte Übersetzungen.

Änderungen in CIMCO NC-Base (Add-On für CIMCO Edit) 5.60.62

 • Added support for searching only auto imported programs.

CIMCO Edit 5.60.61 Released: 25-06-10Changes in CIMCO Edit 5.60.61

 • No changes in this version. Released as part of CIMCO Software version 5.60.61

CIMCO Edit 5.60.60 Released: 18-06-10Changes in CIMCO Edit 5.60.60

 • Added support for Mazak MT640 Pro. files without headers in the Mazatrol viewer.
 • Updated tool list generator.
 • Updated backplot converters.

Changes in CIMCO NC-Base (Add-On for CIMCO Edit) 5.60.60

 • Fixed problem sending NC-Base notifications in some cases.

CIMCO Edit 5.60.59 Released: 09-06-10Changes in CIMCO Edit 5.60.59

 • Added option to force tool list generator to scan for tool information below the tool change. Ref: Setup/Global Setup/File Types/Tool list/ Scan comments below tool name
 • Fixed problem specifying colors for characters other than letters.

Changes in CIMCO NC-Base (Add-On for CIMCO Edit) 5.60.59

 • Added option to force tool list generator to scan for tool information below the tool change. Ref: Database/Setup/Machine/Templates/Scan comments below tool name
 • Changed NC-Base to ignore auto import compare option, and only add backup when received file is different.

CIMCO Edit 5.60.58 Released: 04-06-10Changes in CIMCO NC-Base (Add-On for CIMCO Edit) 5.60.58

 • Fixed problem with database field 1 title missing. (Introduced in 5.60.56).
 • Fixed problem with the “No versioning until approved/checked” option.

CIMCO Edit 5.60.57 Released: 03-06-10Changes in CIMCO NC-Base (Add-On for CIMCO Edit) 5.60.57

 • Modified change comments to store last response in the users configuration directory.

CIMCO Edit 5.60.56 Released: 01-06-10Changes in CIMCO CNC-Calc (Add-On for CIMCO Edit) 5.60.56

 • Added option to output G0/G1/.. as G00/G01/… Ref: Setup/Machine Type/Output G0x
 • Added option to output FMAX as F9999 when generating Heidenhain code. Ref: Setup/Machine Type/Output FMAX as F9999

Changes in CIMCO NC-Base (Add-On for CIMCO Edit) 5.60.56

 • Added option to specify pre-defined values for each of the database fields. Ref: Database/Setup/Predefinded Fields
 • Added $DBSTATUS status variable to setup sheets etc.
 • Fixed problem exporting program lists to Excel in some cases.
 • Fixed ‘Manual request to send locked filed denied’ message in the program log when remote requesting a locked file. New message is ‘Remote request to send locked filed denied’.

CIMCO Edit 5.60.55 Released: 28-05-10Changes in CIMCO Edit 5.60.55

 • Added support for using a cylindrical stock in the solid verification.
 • Changed ‘Color entire line’ option to not color comments/block skips.
 • Fixed problem using tools with alpha numerical names in the backplot. (ex. TT=”Roughing Tool D12″)
 • Fixed problem with multi line comment colors not updating correctly when modal colors were disabled.

CIMCO Edit 5.60.54 Released: 27-05-10Changes in CIMCO Edit 5.60.54

 • No changes in this version. Released as part of CIMCO Software version 5.60.54

CIMCO Edit 5.60.53 Released: 27-05-10Changes in CIMCO Edit 5.60.53

 • Fixed problem using the measure function when backplot window lost focus.

CIMCO Edit 5.60.52 Released: 25-05-10Changes in CIMCO Edit 5.60.52

 • No changes in this version. Released as part of CIMCO Software version 5.60.52

CIMCO Edit 5.60.51 Released: 19-05-10Changes in CIMCO Edit 5.60.51

 • Fixed problem printin Japanese Mazatrol files.

Changes in CIMCO NC-Base (Add-On for CIMCO Edit) 5.60.51

 • Added support for auto importing main and sub-programs from a zip file.

CIMCO Edit 5.60.50 Released: 17-05-10Changes in CIMCO Edit 5.60.50

 • Updated backplot converters.
 • Fixed crash when closing multiple backplot windows using ‘Close All’.

CIMCO Edit 5.60.49 Released: 16-05-10Changes in CIMCO Edit 5.60.49

 • Updated Mazatrol viewer.

CIMCO Edit 5.60.48 Released: 07-05-10Changes in CIMCO Edit 5.60.48

 • Fixed problem when opening Mazatrol file type where machine type was not licensed in the keyfile.

Changes in CIMCO NC-Base (Add-On for CIMCO Edit) 5.60.48

 • Fixed problem setting programs to read-only when ‘Set un-locked files read-only’ was enabled.

CIMCO Edit 5.60.47 Released: 29-04-10Changes in CIMCO Edit 5.60.47

 • Added option to specify font used for viewing Mazatrol files.
 • Updated Mazatrol viewer for Mazak M640M and M640T.

Changes in CIMCO NC-Base (Add-On for CIMCO Edit) 5.60.47

 • Fixed ‘Communication link failure’ error after loosing the connection to a MS SQL server.

CIMCO Edit 5.60.46 Released: 28-04-10Changes in CIMCO Edit 5.60.46

 • New CNC-Calc Turning Roughing implementation with support for finishing passes.
 • Updated remote support client.

Changes in CIMCO NC-Base (Add-On for CIMCO Edit) 5.60.46

 • Fixed problem with incorrect update of associated file names when changing a field used as field folder.

CIMCO Edit 5.60.45 Released: 22-04-10Changes in CIMCO Edit 5.60.45

 • Updated backplot converters.
 • Fixed problem selecting tool lists templates with a long path/name.

Changes in CIMCO NC-Base (Add-On for CIMCO Edit) 5.60.45

 • Fixed problem with base directory setting not updated in some cases when restoring database to a new base directory.
 • Fixed problem moving associated files to the database directory when ‘Set Locked Offline’ files was activated.

CIMCO Edit 5.60.44 Released: 22-04-10Changes in CIMCO NC-Base (Add-On for CIMCO Edit) 5.60.44

 • Fixed ‘File not found’ error when changing the program destination while adding a new program.
 • Fixed problem with the ‘Send e-mail notifications’ option not always saved.

CIMCO Edit 5.60.43 Released: 21-04-10Changes in CIMCO Edit 5.60.43

 • Updated backplot converters.

Changes in CIMCO NC-Base (Add-On for CIMCO Edit) 5.60.43

 • Added option to send e-mails when programs are locked/un-locked/restored/ imported/received. Ref: Database/Setup/Server/Send e-mail notifications Ref: Database/Setup/User Groups/Send e-mail when …

CIMCO Edit 5.60.42 Released: 20-04-10Changes in CIMCO Edit 5.60.42

 • Added support for panning/zooming in backplot while meassuring.
 • Added basic Hidenhain ISO, Fanuc Robot and APT backplot viewers.

Changes in CIMCO NC-Base (Add-On for CIMCO Edit) 5.60.42

 • Fixed problem with invalid locked/import directory in some cases.

CIMCO Edit 5.60.41 Released: 15-04-10Changes in CIMCO Edit 5.60.41

 • Added support for specifying a block skip string longer than 1 character in the machine setup.

CIMCO Edit 5.60.40 Released: 12-04-10Changes in CIMCO Edit 5.60.40

 • Updated Mazatrol viewer.
 • Updated backplot.

Changes in CIMCO NC-Base (Add-On for CIMCO Edit) 5.60.40

 • Fixed problem with invalid locked/import directory in some cases.

CIMCO Edit 5.60.39 Released: 09-04-10Changes in CIMCO Edit 5.60.39

 • Added support for coloring multi line comments. Ref: Setup/File types/Machine/Enable multi line comments
 • Added Deckel Dialog 4 backplot support.
 • Added simple Fanuc Laser/Plasma/Punch backplot support.
 • Added support for view Mazak SmartTurn mazatrol files.
 • Improved layout of pictures on macro dialog.
 • Fixed problem with the macro ‘Use sign’ option in some cases.

Changes in CIMCO NC-Base (Add-On for CIMCO Edit) 5.60.39

 • Fixed problem specifying the delete directory.

CIMCO Edit 5.60.38 Released: 30-03-10Changes in CIMCO Edit 5.60.38

 • Updated Mazatrol viewer.
 • Updated CNC-Calc.

Changes in CIMCO NC-Base (Add-On for CIMCO Edit) 5.60.38

 • Added permission setting to show files in machine base directory only. Ref: Database/Setup/User Groups/View machine directory only
 • Changed ‘Copy Program’ to copy program file note also.

CIMCO Edit 5.60.37 Released: 17-03-10Changes in CIMCO Edit 5.60.37

 • Added support for simulating sub-programs from external files in the Heidenhain simulation.
 • Fixed problem with missing input fields in some cases when a macro picture was selected.

CIMCO Edit 5.60.36 Released: 16-03-10Changes in CIMCO Edit 5.60.36

 • Fixed feedrate problem in CNC-Calc.

CIMCO Edit 5.60.35 Released: 12-03-10Changes in CIMCO Edit 5.60.35

 • Updated Mazak Mazatrol viewer.

CIMCO Edit 5.60.34 Released: 12-03-10Changes in CIMCO Edit 5.60.34

 • No changes in this version. Released as part of CIMCO Software version 5.60.34

CIMCO Edit 5.60.33 Released: 11-03-10Changes in CIMCO Edit 5.60.33

 • No changes in this version. Released as part of CIMCO Software version 5.60.33

CIMCO Edit 5.60.32 Released: 09-03-10Changes in CIMCO Edit 5.60.32

 • Fixed problem using the /t command line option together with /plotonly

Changes in CIMCO NC-Base (Add-On for CIMCO Edit) 5.60.32

 • Fixed problem comparing imported file with original file when multiple imports per program was enabled.
 • Fixed problem with users having only lock or un-lock permissions.

CIMCO Edit 5.60.31 Released: 05-03-10Changes in CIMCO Edit 5.60.31

 • Updated Mazak Mazatrol viewer.

CIMCO Edit 5.60.30 Released: 02-03-10Changes in CIMCO Edit 5.60.30

 • Updated Mazak Mazatrol viewer.

Changes in CIMCO NC-Base (Add-On for CIMCO Edit) 5.60.30

 • Fixed problem selecting a new program file when adding a new program.
 • Fixed problem with the ‘Use UNC path’ option no always used when adding program files.

CIMCO Edit 5.60.29 Released: 24-02-10Changes in CIMCO NC-Base (Add-On for CIMCO Edit) 5.60.29

 • Added option to disable the transfer limit for individual machines. Ref: Database/Setup/Machines/Advanced/Disable transfer limit
 • Added option to specify the default transfer limit per machine. Ref: Database/Setup/Server Settings/Advanced/ Set transfer limit per machine Ref: Database/Setup/Machines/Advanced/default Transfer Limit

CIMCO Edit 5.60.28 Released: 19-02-10Changes in CIMCO Edit 5.60.28

 • Updated CNC-Calc Deckel Dialog 4 format.

CIMCO Edit 5.60.27 Released: 17-02-10Changes in CIMCO Edit 5.60.27

 • Added button to remove image from macros.
 • Updated CNC-Calc.

CIMCO Edit 5.60.26 Released: 16-02-10Changes in CIMCO Edit 5.60.26

 • Added support for associating pictures with macros.
 • Changed cycle/macro setup to check for user configuration password.
 • Fixed problem with unicode files opened in the Mazatrol viewer in some cases.
 • Fixed crash when comparing some Mazatrol files.

CIMCO Edit 5.60.25 Released: 12-02-10Changes in CIMCO Edit 5.60.25

 • Added Deckel 4 support in CNC-Calc.
 • Added Mazatrol sample files in the \Samples directory.
 • Updated Mazatrol viewer.

Changes in CIMCO NC-Base (Add-On for CIMCO Edit) 5.60.25

 • Added option to disable the ‘Set program read/write’ prompt when editing read only programs. Ref: Database/Setup/Server Settings/Advanced/Do not prompt to set programs read/write in editor
 • Changed Log Prompts to allow selecting ‘Answer Required’ for program and associated file edits.
 • Fixed problem restoring database backup to a new base directory in some cases.

CIMCO Edit 5.60.24 Released: 25-01-10Changes in CIMCO Edit 5.60.24

 • No changes in this version. Released as part of CIMCO Software version 5.60.24

CIMCO Edit 5.60.23 Released: 22-01-10Changes in CIMCO Edit 5.60.23

 • Updated backplot converters.
 • Fixed problem loading some DXF files in CNC-Calc.

Changes in CIMCO NC-Base (Add-On for CIMCO Edit) 5.60.23

 • Improved the NC-Base server upgrade function to correct errors deteced during the install process.
 • Fixed crash when deleting multiple programs/files in some cases.

CIMCO Edit 5.60.22 Released: 20-01-10Changes in CIMCO NC-Base (Add-On for CIMCO Edit) 5.60.22

 • Added additional warning messages if database table corruption is detected during integrity check.
 • Updated NC-Base backup server to skip file/program integrity check if database table corruption could not be repaired.

CIMCO Edit 5.60.21 Released: 19-01-10Changes in CIMCO Edit 5.60.21

 • No changes in this version. Released as part of CIMCO Software version 5.60.21

CIMCO Edit 5.60.20 Released: 18-01-10Changes in CIMCO Edit 5.60.20

 • Added document about using formulas to the Samples\Formulas folder.

Changes in CIMCO NC-Base (Add-On for CIMCO Edit) 5.60.20

 • Fixed problem using ‘Accept Imported File As’ in some cases.

CIMCO Edit 5.60.19 Released: 16-01-10Changes in CIMCO Edit 5.60.19

 • Updated backplot.

CIMCO Edit 5.60.18 Released: 14-01-10Changes in CIMCO Edit 5.60.18

 • Updated backplot converters.
 • Updated Brother viewer.

Changes in CIMCO NC-Base (Add-On for CIMCO Edit) 5.60.18

 • Added support for listing Mazak Matrix program comment/size in the NC-Base preview window.
 • Added option to control if programs should be locked when restoring. Ref: Database/Setup/Server Settings/Advanced/Lock programs when restoring
 • Added option to control if new programs should be unlocked even if user does not have permissions to unlock programs. Ref: Database/Setup/Server Settings/Advanced/Unlock new programs
 • Added support for exporting program version when exporting program lists. Ref: Database/Setup/Server Settings/List Export/To File/Version Ref: Database/Setup/Server Settings/List Export/To Printer/Version
 • Changed custom SQL commands to always search all machine groups.
 • Changed program listing to update locked status when restoring files.
 • Fixed problem backing up large databases.
 • Fixed problem restoring files in some cases.
 • Fixed problem with files being set to read-only when read-only is disabled in the configuration.

CIMCO Edit 5.60.17 Released: 10-01-10Changes in CIMCO Edit 5.60.17

 • No changes in this version. Released as part of CIMCO Software version 5.60.17

CIMCO Edit 5.60.16 Released: 21-12-09Changes in CIMCO Edit 5.60.16

 • Added warning message when downloading a new version and NC-Base is active.
 • Updated Siemens bacplot and added sample files.
 • Fixed problem previewing remote files from the docked DNC-Max client file dialog.

CIMCO Edit 5.60.15 Released: 16-12-09Changes in CIMCO Edit 5.60.15

 • Updated backplot converters.

Changes in CIMCO NC-Base (Add-On for CIMCO Edit) 5.60.15

 • Fixed problem with the NC-Base converter “Clean Up” option.

CIMCO Edit 5.60.14 Released: 14-12-09Changes in CIMCO Edit 5.60.14

 • Fixed problem using license server with activation keys.

CIMCO Edit 5.60.13 Released: 11-12-09Changes in CIMCO Edit 5.60.13

 • Updated Mazatrol file compare colors.
 • Updated Mazatrol viewer.
 • Fixed problem printing some lines when printing in multiple columns.
 • Fixed problem with the ‘Always start in root directory’ when using ‘Use manual receive directory’.

Changes in CIMCO NC-Base (Add-On for CIMCO Edit) 5.60.13

 • Fixed problem linking associated files between programs from different machine groups.

CIMCO Edit 5.60.12 Released: 27-11-09Changes in CIMCO Edit 5.60.12

 • No changes in this version. Released as part of CIMCO Software version 5.60.12

CIMCO Edit 5.60.11 Released: 27-11-09Changes in CIMCO Edit 5.60.11

 • Updated backplot

Changes in CIMCO CNC-Calc (Add-On for CIMCO Edit) 5.60.11

 • Added side and depth cuts to Contour and Pocket milling.
 • Contour milling can now use user defined feedrates.
 • Added support for negative stock to leave in rouging turning.
 • Fixed problem saving Grooving parameters.

Changes in CIMCO NC-Base (Add-On for CIMCO Edit) 5.60.11

 • Added option to copy info from existing associated file when auto updating an associated files. Ref: Database/Setup/Server Settings/Associated Files/ Append existing memo file updates Ref: Database/Setup/Server Settings/Associated Files/ Append existing setup sheet updates Ref: Database/Setup/Server Settings/Associated Files/ Append existing tool list updates

CIMCO Edit 5.60.10 Released: 25-11-09Changes in CIMCO NC-Base (Add-On for CIMCO Edit) 5.60.10

 • Fixed “Dump Failed” error when creating NC-Base backups.

CIMCO Edit 5.60.09 Released: 23-11-09Changes in CIMCO Edit 5.60.09

 • No changes in this version. Released as part of CIMCO Software version 5.60.09

CIMCO Edit 5.60.08 Released: 10-11-09Changes in CIMCO NC-Base (Add-On for CIMCO Edit) 5.60.08

 • Added option to specify custom SQL queries. Ref: Database/Setup/Server Settings/List Export/Custome Query

CIMCO Edit 5.60.07 Released: 08-11-09Changes in CIMCO Edit 5.60.07

 • Changed backplot to show 3 or 4 decimal places deping on the ‘Setup/Machine/Toolpath Unit’ setting.
 • Changed ‘Insert Spaces’ to skip the = and ” characters.
 • Updated backplot.
 • Fixed problem reading/modifying some macros

CIMCO Edit 5.60.06 Released: 30-10-09Changes in CIMCO Edit 5.60.06

 • Improved CNC-Calc dialog layout.
 • Fixed problem using backplot on some systems.

CIMCO Edit 5.60.05 Released: 29-10-09Changes in CIMCO Edit 5.60.05

 • Updated backplot.

Changes in CIMCO NC-Base (Add-On for CIMCO Edit) 5.60.05

 • Fixed problem restoring / comparing versions from the program log.

CIMCO Edit 5.60.04 Released: 28-10-09Changes in CIMCO Edit 5.60.04

 • Fixed crash in CNC-Calc.

CIMCO Edit 5.60.03 Released: 28-10-09Changes in CIMCO Edit 5.60.03

 • Added support for additional Mazatrol formats.
 • Changes ‘File Save As’ to save the original file when viewing Mazatrol files.
 • Changed backplot to use the unit (metric or inch) selected in the machine configuration when loading an STL file.
 • Fixed problem updating backplot showing radius compenstation when changing tools.
 • Fixed problem with some NC files showing only a black screen when the Mazatrol viewer was enabled.
 • Fixed problem maximizing editor window in some multi monitor configurations when secondary monitor resolution was higher than primary display resolution.
 • Fixed crash when starting editor with all plugins loaded.
 • Fixed problem with creating solid model when using drills.

Changes in CIMCO NC-Base (Add-On for CIMCO Edit) 5.60.03

 • Added support for adding Mazatrol files opened in the editor to the database.
 • Fixed problem adding programs in some cases.

CIMCO Edit 5.60.02 Released: 16-10-09Changes in CIMCO Edit 5.60.02

 • Improved log update speed for programs with many log entries (>1000).
 • Fixed problem maximizing editor window in some multi monitor configurations.
 • Fixed crash when comparing 2 Mazatrol files using ‘Compare File With File’.

Changes in CIMCO NC-Base (Add-On for CIMCO Edit) 5.60.02

 • Changed the modified by, and modified time to include file edits.
 • Fixed problem with selection being reset in the program log.

CIMCO Edit 5.60.01 Released: 14-10-09Changes in CIMCO Edit 5.60.01

 • Added support for viewing M2, M32, M+ and Fusion (M640) Mazatrol files.
 • Added option to rember values used in ‘Simple Math Functions’ Ref: Setup/Editor/Remeber math values
 • Added option to automatically insert spaces when opening a file. Ref: Setup/Other Settings/Insert spaces when opening file
 • Changed editor to keep toolbar layout when upgrading license.
 • Updated backplot converters.
 • Fixed incorrect error message when trying to save a file to a read-only drive.
 • Fixed problem with disabling radius compensation in the backplot.
 • Fixed incorrect text and tool tips for the ‘Ignore duplicate info’ and ‘Ignore 0’s’ options in the tool list setup.
 • Fixed problem printing Mazatrol files when color printing was enabled.

Changes in CIMCO NC-Base (Add-On for CIMCO Edit) 5.60.01

 • Added option to run NC-Base in a secure mode where clients do not need write access to the NC-Base directory. Ref: Database/Setup/Server Settings/Advanced/Enable NC-Base Secure Mode
 • Added option to “global change” NC-Base program format triggers. Ref: Database/Setup/Machines/Program Format/Global Change This Trigger Ref: Database/Setup/Machines/Program Format/Global Change All Triggers
 • Added support for sending files from one machine(group) to a different group. Ref: Database/Setup/Machines/Directories/Share with machine(group)
 • Added option to show the port name(s) associated with each machine group in the NC-Base Explorer. Ref: Database/Setup/Server Settings/Advanced/ Show port(s) under machine (group)
 • Added option to automatically logon to NC-Base using the Windows user name. Ref: Database/Setup/Client Settings/Login using current Windows user name
 • Added option to specify the name used for the ‘Program’ field. Ref: Database/Setup/Database Settings/Text ‘Program’:
 • Added option to make database field all uppercase. Ref: Database/Setup/Database Settings/Uppercase field
 • Added option to make database field read-only. Ref: Database/Setup/Database Settings/Field is read-only
 • Added option to change the editor to run in ‘Minimal NC-Base Client Mode’ Ref: Database/Setup/Client Settings/Minimal client mode Ref: Database/Setup/Client Settings/Super minimal client mode
 • Added option to expire passwords. Ref: Database/Setup/Server Settings/Expire passwords after days
 • Added option to require strong passwords (minimum 7 letters and digits). Ref: Database/Setup/Server Settings/Strong passwords required
 • Added option to export the system log. Ref: Database/System Log/Export
 • Added support for sending files open in the editor including sending from the selected line.
 • Added option to show standard change comments for any log entry type. Ref: Database/Setup/Server Settings/Logging/Log Prompts/Show ‘Change Comment’
 • Added warning message when deleting associated files that it is not possible to restore the files.
 • Added option to prevent operators from sending files on the import queue. Ref: Database/Setup/Server Settings/Advanced/ Do not allow sending files on the import queue
 • Added option to revision all editor saves. Ref: Database/Setup/Server Settings/Advanced/Revision all saves
 • Added toolbar button to stop the current DNC-Max transfer. Ref: Database/Setup/Client Settings/Show DNC Stop\End Transfer button
 • Added options to allow sending files in a continuous loop. Ref: Database/Setup/Client Settings/Allow user to send files looped
 • Added support for using Ctrl+C to copy program info.
 • Added option to specify a message depending on the program status that is shown to the operator when sending a program from the NC-Base client. Ref: Database/Setup/Server Settings/Logging/Send Prompts
 • Added support for specifying users not in the ‘Administrators’ group that can manage users. Ref: Database/Setup/Server/Other/Users that can manage users and user groups
 • Added support for specifying users not in the ‘Administrators’ group that can manage machines/ports. Ref: Database/Setup/Server/Other/Users that can manage machines and ports
 • Added option to control users’ access to the NC-Base client configuration. Ref: Database/Setup/Client Settings/Disable database client setup
 • Added confirmation dialog when accepting imported programs.
 • Added confirmation dialog when sending a file.
 • Added system log entry when user logs in or logs out.
 • Added system log entry when files copied to an external location.
 • Added warning when accepting a file that is older than the current file.
 • Added function to set all imported programs to ‘Approved’. Ref: Database/Setup/Maintenances/Set all programs to ‘Approved’
 • Added option to move all associated files offline when a program is locked. Ref: Database/Setup/Machines/Advanced/ Move all associated files offline when locking
 • Changed NC-Base explorer window to show the program after using ‘Add Program’.
 • Changed NC-Base to save last search strings individually for each user.
 • Changed NC-Base setup dialogs layout.
 • Changed NC-Base directory move to allow imports in the database when moving machine folders inside the base directory,
 • Changed NC-Base program listing to default to the ‘Documents’ folder.
 • Changed NC-Base program listing to automatically open exported list.
 • Changed all dialogs to show filenames relative to the base directory when ‘Show filenames relative to base dir.’ is selected.
 • Changed ‘File Save As’ to default to the ‘Documents’ folder when saving a file from the database.
 • Changed ‘Copy Program Info’ to also copy the program name to the clipboard.
 • Changed log view to auto refresh after sending a file.
 • Changed search to remember selected program.
 • Changed ‘Yes To All’ / ‘No To All’ to be shown only when multiple programs / files are selected.
 • Changed delete program to move associated files offline also.
 • Improved speed of User Group list setup when >100 users are defined.
 • Removed disabled features (Customer, Locked, Read-only, …) from column selection.
 • Fixed problem using the ‘Accept Imported File As’ when running MS SQL.
 • Fixed problems with leading/trailing spaces in the program name when adding new programs to NC-Base.
 • Fixed incorrect text on “Get Modified Date” and “Get Created Date” on the NC-Base Maintenance page.
 • Fixed problem with updating file with program information when trigger was set to use the filename or comment.
 • Fixed problem with auto imported associated NC files not moved to the ‘Locked’ folder when imported program was locked.
 • Fixed problem using ‘Update File With Program Information’ when ‘Update file with program info’ option was not checked.
 • Fixed NC-Base toolbar layout problem when user management was disabled.
 • Fixed problem with the NC-Base Logon button when already logged in and ‘Logout on close/minimize’ was selected.
 • Fixed problem moving locked files when moving a single machine directory.
 • Fixed problem with the “Get Modified Date” and “Get Created Date” setting the file modified/creation time.
 • Fixed problem adding a new program when un-reference file was already in the database (‘Error adding program’ message).
 • Fixed incorrect system log columns when user management was disabled.
 • Fixed problem with file purge when only associated was selected.
 • Fixed problem with maximum search results message not showing up in the status bar.
 • Fixed problem with loosing the DNS driver name after using the server configuration on a PC without a valid ODBC connection defined.
 • Fixed problem with the ‘Accept Imported File As’ when performed by a user without write access to the base directory.
 • Fixed problem with the number of search results not always shown in the status bar.
 • Fixed problem with the status search showing unused status types.
 • Fixed incorrect text and tool tips for the ‘Ignore duplicate info’ and ‘Ignore 0’s’ options in the NC-Base template tool list setup.
 • Fixed problem showing more than 10000 entries in the system log. NC-Base: 5.00.10
Xem:  Hướng dẫn download naruto shippuden ultimate ninja storm 4 - 15 cách nhanh nhất

CIMCO Edit 5.50.64 Released: 27-08-09Changes in CIMCO Edit 5.50.64

 • Fixed problem when specifying invalid value in the CNC-Calc Letter Milling dialog.
 • Fixed CNC-Calc resize problem.

CIMCO Edit 5.50.63 Released: 24-08-09Changes in CIMCO Edit 5.50.63

 • Fixed CNC-Calc arc problem.

CIMCO Edit 5.50.62 Released: 21-08-09Changes in CIMCO Edit 5.50.62

 • Added support for generating multiple Helix milling or Thread milling holes in one operation in CNC-Calc.
 • Added new selection filter to CNC-Calc drilling dialogs.
 • Added support for removing address (letter followed by value). Ref: NC Functions/Insert\Remove/Remove Strings : “Remove Address/Letter”
 • Added option to prompt for language before viewing Mazatrol files. Ref: Setup/Global/Mazatrol Viewer/Language/Prompt for language
 • Changed tool path statistics export function to open untitled file in the editor.

CIMCO Edit 5.50.61 Released: 19-08-09Changes in CIMCO Edit 5.50.61

 • No changes in this version. Released as part of CIMCO Software version 5.50.61

CIMCO Edit 5.50.60 Released: 18-08-09Changes in CIMCO Edit 5.50.60

 • Added Roeders back plot converter.
 • Fixed problem showing reverse contours in CNC-Calc.

CIMCO Edit 5.50.59 Released: 17-08-09Changes in CIMCO Edit 5.50.59

 • Fixed problem with CNC-Calc Fanuc drilling cycles.

CIMCO Edit 5.50.58 Released: 14-08-09Changes in CIMCO Edit 5.50.58

 • Fixed CNC-Calc error message for “Lead in/out” in contour milling so it is possible to create “No Compensation” tool paths without lead in/out.
 • Fixed problem in CNC-Calc with exporting linearized milling contour arcs.

CIMCO Edit 5.50.57 Released: 14-08-09Changes in CIMCO Edit 5.50.57

 • Added support for generating tool lists. Ref: NC Functions/Make Tool list
 • Fixed problem with CNC-Calc Fanuc drilling cycles.

CIMCO Edit 5.50.56 Released: 12-08-09Changes in CIMCO Edit 5.50.56

 • Fixed problem with CNC-Calc lathe finishing.

CIMCO Edit 5.50.55 Released: 11-08-09Changes in CIMCO Edit 5.50.55

 • Updated Mazatrol viewer.

CIMCO Edit 5.50.54 Released: 06-08-09Changes in CIMCO Edit 5.50.54

 • Updated back plot.

CIMCO Edit 5.50.53 Released: 05-08-09Changes in CIMCO Edit 5.50.53

 • Updated Mazatrol viewer.

CIMCO Edit 5.50.52 Released: 05-08-09Changes in CIMCO Edit 5.50.52

 • Improved CNC-Calc information bar layout.

CIMCO Edit 5.50.51 Released: 05-08-09Changes in CIMCO Edit 5.50.51

 • Improved CNC-Calc toolbar layout.

Changes in CIMCO NC-Base (Add-On for CIMCO Edit) 5.50.51

 • Added option to mark auto imported files as sub programs. Ref: Setup/Configure Server/NC-Base/Auto import/Sub Prgs.

CIMCO Edit 5.50.50 Released: 25-07-09Changes in CIMCO Edit 5.50.50

 • Fixed CNC-Calc crash when opening multiple drawings.

CIMCO Edit 5.50.49 Released: 24-07-09Changes in CIMCO Edit 5.50.49

 • Added support for exporting back plot to a DXF file. Ref: Back plot/Export as DXF File
 • Fixed problem with CNC-Calc machine zero in lathe mode.

CIMCO Edit 5.50.48 Released: 21-07-09Changes in CIMCO Edit 5.50.48

 • No changes in this version. Released as part of CIMCO Software version 5.50.48

CIMCO Edit 5.50.47 Released: 16-07-09Changes in CIMCO Edit 5.50.47

 • Added axis substitution in CNC-Calc.

CIMCO Edit 5.50.46 Released: 14-07-09Changes in CIMCO Edit 5.50.46

 • Fixed CNC-Calc ISO NC code peck drilling problem.

CIMCO Edit 5.50.45 Released: 07-07-09Changes in CIMCO Edit 5.50.45

 • Updated back plot converters.
 • Fixed problem viewing some Mazatrol files.

Changes in CIMCO NC-Base (Add-On for CIMCO Edit) 5.50.45

 • Fixed crash in system log when log contained very long comments.

CIMCO Edit 5.50.44 Released: 01-07-09Changes in CIMCO Edit 5.50.44

 • Fixed problem with CNC-Calc feedrates when creating multiple pocket operations.
 • Fixed problem with multiple editor processes shown in the task list.

CIMCO Edit 5.50.43 Released: 29-06-09Changes in CIMCO Edit 5.50.43

 • The points selected in CNC-Calc arc through 2 point, arc through 3 points, circle through 2 points and circle through 3 points, are now shown on the drawing.
 • The character ‘&’ has been added to the simple CNC-Calc character set.
 • Updated back plot converters.

CIMCO Edit 5.50.42 Released: 18-06-09Changes in CIMCO Edit 5.50.42

 • Updated Mazatrol viewer.
 • Updated back plot converters.

CIMCO Edit 5.50.41 Released: 09-06-09Changes in CIMCO Edit 5.50.41

 • Updated back plot converters.

Changes in CIMCO NC-Base (Add-On for CIMCO Edit) 5.50.41

 • Removed login dialog when opening file from Windows Explorer and “Remember Password” is active.

CIMCO Edit 5.50.40 Released: 08-06-09Changes in CIMCO Edit 5.50.40

 • Added Thread Milling to CNC-Calc,
 • Updated CNC-Calc lead In/out for Helix Milling.
 • Updated back plot converters.

CIMCO Edit 5.50.39 Released: 02-06-09Changes in CIMCO Edit 5.50.39

 • MDC-Max update.

CIMCO Edit 5.50.38 Released: 29-05-09Changes in CIMCO Edit 5.50.38

 • Changed CNC-Calc default output from Gx to G0x for G00-G03.

CIMCO Edit 5.50.37 Released: 28-05-09Changes in CIMCO Edit 5.50.37

 • Added option to always insert text in upper case / all caps. Ref: Setup/Editor/Always UPPER CASE
 • Updated Remote Support client.
 • Updated samples and macros.
 • Fixed problem with missing G40/G41/G42 codes in CNC-Calc ISO lathe code.

Changes in CIMCO NC-Base (Add-On for CIMCO Edit) 5.50.37

 • Fixed problem with the NC-Base converter utility when filenames was specified relative to the program directory.

CIMCO Edit 5.50.36 Released: 26-05-09Changes in CIMCO NC-Base (Add-On for CIMCO Edit) 5.50.36

 • Fixed problem searching when search fields contained only spaces.

CIMCO Edit 5.50.35 Released: 14-05-09Changes in CIMCO Edit 5.50.35

 • Fixed problem with Heidenhain helix arc moves in CNC-Calc.

Changes in CIMCO NC-Base (Add-On for CIMCO Edit) 5.50.35

 • Added support for sending files to multiple machines from NC-Base.

CIMCO Edit 5.50.34 Released: 12-05-09Changes in CIMCO NC-Base (Add-On for CIMCO Edit) 5.50.34

 • Changed ‘Modify Program’ to allow renamed imports to overwrite existing programs.

CIMCO Edit 5.50.33 Released: 11-05-09Changes in CIMCO Edit 5.50.33

 • Updated Mazatrol viewer.
 • Fixed crash when starting editor and .mac file contained invalid macro definitions.

CIMCO Edit 5.50.32 Released: 07-05-09Changes in CIMCO Edit 5.50.32

 • Changed file compare to ignore block numbers that are specified using the alternate block number character.

CIMCO Edit 5.50.31 Released: 29-04-09Changes in CIMCO Edit 5.50.31

 • Added new Fanuc Lathe converter to the back plot.

Changes in CIMCO NC-Base (Add-On for CIMCO Edit) 5.50.31

 • Fixed problem with the database merge utility.

CIMCO Edit 5.50.30 Released: 27-04-09Changes in CIMCO Edit 5.50.30

 • Updated CNC-Calc.

CIMCO Edit 5.50.29 Released: 27-04-09Changes in CIMCO NC-Base (Add-On for CIMCO Edit) 5.50.29

 • Added utility to merge 2 databases.

CIMCO Edit 5.50.28 Released: 24-04-09Changes in CIMCO CNC-Calc (Add-On for CIMCO Edit) 5.50.28

 • Helix operation have been corrected, so the arc movements now adhere to the set max sweep angle.
 • Helix operations can now be made from top to bottom and bottom to top.
 • In the helix operation the full circle at the final depth is now optional.

CIMCO Edit 5.50.27 Released: 22-04-09Changes in CIMCO Edit 5.50.27

 • Added option to start renumbering from a specific line. Ref: Setup/Block Numbers/Start from line
 • Added option to skip a number of lines when renumbering. Ref: Setup/Block Numbers/Skip

CIMCO Edit 5.50.26 Released: 21-04-09Changes in CIMCO Edit 5.50.26

 • No changes in this version. Released as part of CIMCO Software version 5.50.26

CIMCO Edit 5.50.25 Released: 20-04-09Changes in CIMCO NC-Base (Add-On for CIMCO Edit) 5.50.25

 • Changed behavior so users without edit permissions cannot edit files on the import queue.

CIMCO Edit 5.50.24 Released: 17-04-09Changes in CIMCO Edit 5.50.24

 • Updated CNC-Calc.
 • Updated back plot converters.

Changes in CIMCO NC-Base (Add-On for CIMCO Edit) 5.50.24

 • Added support for pasting program info to multiple programs.
 • Renamed CIMCO NC-Base Server to CIMCO Database Server.

CIMCO Edit 5.50.23 Released: 14-04-09Changes in CIMCO Edit 5.50.23

 • No changes in this version. Released as part of CIMCO Software version 5.50.23

CIMCO Edit 5.50.22 Released: 07-04-09Changes in CIMCO Edit 5.50.22

 • Fixed problem showing the back plot on some systems.

Changes in CIMCO NC-Base (Add-On for CIMCO Edit) 5.50.22

 • Fixed problem disabling two line comments for generated tool lists.

CIMCO Edit 5.50.21 Released: 06-04-09Changes in CIMCO Edit 5.50.21

 • No changes in this version. Released as part of CIMCO Software version 5.50.21

CIMCO Edit 5.50.20 Released: 03-04-09Changes in CIMCO Edit 5.50.20

 • Added T2 support in the Mazatrol viewer.
 • Added support for loading STL files in the back plot. Ref: Back plot/Load STL File
 • Fixed color problem when reloading a Mazatrol file.
 • Fixed problem with NC-Assistant visible after closing back plot.

CIMCO Edit 5.50.19 Released: 01-04-09Changes in CIMCO Edit 5.50.19

 • Improved NC-Assistant input dialog layout.

CIMCO Edit 5.50.18 Released: 26-03-09Changes in CIMCO Edit 5.50.18

 • Increased number of NC-Assistant variables to 60.
 • Fixed problem creating a new file when using NC-Base. (introduced in 5.50.17)
 • Fixed problem with NC-Assistant hidden after closing back plot.

CIMCO Edit 5.50.17 Released: 26-03-09Changes in CIMCO Edit 5.50.17

 • Fixed problem with NC-Base not updating the revision when manually editing a file and only inserting or removing blank lines.
 • Fixed problem with NC-Base not updating the revision when opening files outside NC-Base.

CIMCO Edit 5.50.16 Released: 16-03-09Changes in CIMCO Edit 5.50.16

 • Updated Mazatrol viewer to support binary Mazatrol files.

CIMCO Edit 5.50.15 Released: 09-03-09Changes in CIMCO Edit 5.50.15

 • Updated back plot converters.

Changes in CIMCO NC-Base (Add-On for CIMCO Edit) 5.50.15

 • Fixed problem when attempting to downgrade the database version.

CIMCO Edit 5.50.14 Released: 03-03-09Changes in CIMCO Edit 5.50.14

 • Updated Mazatrol viewer.

CIMCO Edit 5.50.13 Released: 25-02-09Changes in CIMCO Edit 5.50.13

 • Added new Siemens back plot converter.

Changes in CIMCO NC-Base (Add-On for CIMCO Edit) 5.50.13

 • Fixed problem specifying a new base directory when restoring an NC-Base backup.
 • Fixed problem restoring NC-Base backups when one or more files could not be restored.

CIMCO Edit 5.50.12 Released: 25-02-09Changes in CIMCO Edit 5.50.12

 • Added option to select Mazatrol viewer language. Ref: Setup/Global/Mazatrol Viewer/Language
 • Added option to show Mazatrol TPC data. Ref: Setup/Global/Mazatrol Viewer/Show TPC data.

Changes in CIMCO NC-Base (Add-On for CIMCO Edit) 5.50.12

 • Added support for specifying a new base directory when restoring an NC-Base backup.
 • Added option to specify a template file when adding a new program. Ref: Database/Setup/Machines/Templates/Program Template
 • Added option to use two line comments for generated tool lists. Ref: Database/Setup/Machines/Templates/Two line comments
 • Added option to run NC-Base in ‘CAM-Base mode’ Ref: Database/Setup/Server Settings/CAM-Base/Enable CAM-Base mode
 • Updated NC-Base tool list generator.
 • Fixed problem selecting NC-Base file type when adding a new program and only one machine group was defined.
 • Fixed problem backing up template files using the NC-Base Backup Server. NC-Base: 5.00.09

CIMCO Edit 5.50.11 Released: 20-02-09Changes in CIMCO Edit 5.50.11

 • Updated back plot.
 • Updated Mazatrol viewer.

Changes in CIMCO NC-Base (Add-On for CIMCO Edit) 5.50.11

 • Added option to send an e-mail when attempting to auto import a program that is read-only Ref: Setup/Configure Server/NC-Base/Auto import/ Send E-mail if import fails

CIMCO Edit 5.50.10 Released: 17-02-09Changes in CIMCO Edit 5.50.10

 • Updated Mazatrol viewer.
 • Fixed problem with rotating letters in CNC-Calc.

CIMCO Edit 5.50.09 Released: 17-02-09Changes in CIMCO Edit 5.50.09

 • Updated Heidenhain/ISO converter.
 • Fixed zoom problem when importing DXF files.
 • Fixed G17/18/19 rotate/mirror problem.

CIMCO Edit 5.50.08 Released: 05-02-09Changes in CIMCO Edit 5.50.08

 • Added support for selecting layers when importing DXF files.
 • Added additional sample programs.
 • Updated Mazatrol viewer.

Changes in CIMCO NC-Base (Add-On for CIMCO Edit) 5.50.08

 • Added option to lock programs when status set to ‘Check Failed’. Ref: Database/Setup/Server Settings/Logging/ Set Locked when ‘Check Failed’
 • Added option to set programs read/write when status set to ‘Check Failed’. Ref: Database/Setup/Server Settings/Logging/ Read/Write when ‘Check Failed’
 • Added option to disable the transfer limit counter when status set to ‘Checked’. Ref: Database/Setup/Server Settings/Logging/ Disable Transfer Count on ‘Checked’.
 • Added option to disable ‘Updating’, ‘Running In’, ‘Ready’ and ‘Approval Failed’ status states. Ref: Database/Setup/Server Settings/Logging/Disable ‘Approval Failed’ Ref: Database/Setup/Server Settings/Logging/Disable ‘Updating’ Ref: Database/Setup/Server Settings/Logging/Disable ‘Running In’ Ref: Database/Setup/Server Settings/Logging/Disable ‘Ready’

CIMCO Edit 5.50.07 Released: 22-01-09Changes in CIMCO Edit 5.50.07

 • Modified macro setup dialog to insert new macros at current position in the list.

Changes in CIMCO NC-Base (Add-On for CIMCO Edit) 5.50.07

 • Added option to include user name in print headers. Ref: Database/Setup/Server Settings/Printing/User Name

CIMCO Edit 5.50.06 Released: 20-01-09Changes in CIMCO Edit 5.50.06

 • Fixed problem with ‘String not found’ message not always shown on top of Editor.

Changes in CIMCO NC-Base (Add-On for CIMCO Edit) 5.50.06

 • Fixed problem with some files being read-only when opened from NC-Base.
 • Fixed problem adding a program to NC-Base when the program directory did not exist.

CIMCO Edit 5.50.05 Released: 19-01-09Changes in CIMCO Edit 5.50.05

 • Added option to specify number of decimals used in the Mazatrol Viewer. Ref: Setup/Global Setup/Mazatrol Viewer Decimals
 • Added option to specify back plot lathe coordinate system orientation. Ref: Setup/Machine Type/Back plot/Orientation
 • Updated Mazatrol Viewer.

CIMCO Edit 5.50.04 Released: 19-01-09Changes in CIMCO Edit 5.50.04

 • Fixed crash in Mazatrol Viewer.

CIMCO Edit 5.50.03 Released: 13-01-09Changes in CIMCO Edit 5.50.03

 • Updated Mazatrol Viewer.
 • Added option to disable Mazatrol Viewer when using a license server.
 • Reset Demo period.
 • Fixed license server installation problem.

CIMCO Edit 5.50.02 Released: 11-01-09Changes in CIMCO Edit 5.50.02

 • Updated Mazatrol Viewer.
 • Updated back plot.

CIMCO Edit 5.50.01 Released: 09-01-09Changes in CIMCO Edit 5.50.01

 • Initial 5.5 release.

CIMCO Edit 5.12.32 Released: 09-01-09Changes in CIMCO Edit 5.12.32

 • No changes in this version. Released as part of CIMCO Software version 5.12.32

Changes in CIMCO Edit 5.12.31

 • No changes in this version. Released as part of CIMCO Software version 5.12.31

CIMCO Edit 5.12.30 Released: 17-12-08Changes in CIMCO Edit 5.12.30

 • Updated sample files.

Changes in CIMCO NC-Base (Add-On for CIMCO Edit) 5.12.30

 • Added option to send an e-mail when one or more required fields are missing in an auto imported program. Ref: Setup/Configure Server/NC-Base/E-Mail missing field info to Ref: Setup/Configure Server/NC-Base/Auto import/ Email if required field(s) missing

CIMCO Edit 5.12.29 Released: 14-12-08Changes in CIMCO Edit 5.12.29

 • Added link to download the latest version of the Editor. Ref: Help/Download Latest Version Ref: Setup/Global/Hide ‘Download Latest Version’

Changes in CIMCO NC-Base (Add-On for CIMCO Edit) 5.12.29

 • Added ‘SyncDir.log’ log file when using the directory sync function.
 • Added NC-Base V3 to V5 converter (NCBaseV3toV5.exe).
 • Fixed problem auto importing locked files when using the ‘Set Locked Offline’ option.

CIMCO Edit 5.12.28 Released: 10-12-08Changes in CIMCO Edit 5.12.28

 • Fixed macro calculation problem when a macro was just added/changed.

CIMCO Edit 5.12.27 Released: 08-12-08Changes in CIMCO Edit 5.12.27

 • Added option to enable/disable ‘wrapping’ searches. Ref: Setup/Editor/Wrap Searches
 • Fixed problem using ‘Save As’ to add new programs to the database that caused file to be truncated to 1024 lines in some cases.

Changes in CIMCO NC-Base (Add-On for CIMCO Edit) 5.12.27

 • Changed NC-Base server to automatically enable the database server in the Window firewall.

CIMCO Edit 5.12.26 Released: 08-12-08Changes in CIMCO Edit 5.12.26

 • No changes in this version. Released as part of CIMCO Software version 5.12.26

CIMCO Edit 5.12.25 Released: 01-12-08Changes in CIMCO Edit 5.12.25

 • Added ‘%U’ option to print username in header/footers.
 • Added option to move locked files offline. Ref: Database/Setup/Machines/Advanced/Move Locked files offline

Changes in CIMCO NC-Base (Add-On for CIMCO Edit) 5.12.25

 • Added option to move locked files offline. Ref: Database/Setup/Machines/Advanced/Move Locked files offline

CIMCO Edit 5.12.24 Released: 26-11-08Changes in CIMCO Edit 5.12.24

 • No changes in this version. Released as part of CIMCO Software version 5.12.24

CIMCO Edit 5.12.23 Released: 24-11-08Changes in CIMCO Edit 5.12.23

 • Added CNC-Calc ‘+Z Programming’ option to generate code for sliding-head lathes.
 • Fixed problem synchronizing NC-Base associated files when using the Synchronize folder functions.
 • Fixed problem saving the CNC-Calc ‘-X Programming’ option.
 • Fixed problem with the ‘Hide’ button on the DNC send/receive status dialogs.

CIMCO Edit 5.12.22 Released: 19-11-08Changes in CIMCO Edit 5.12.22

 • Fixed problem selecting a new NC-Base machine group directory if files should not be moved.
 • Changed send/receive dialogs to stop transfer when selecting Cancel.

CIMCO Edit 5.12.21 Released: 17-11-08Changes in CIMCO Edit 5.12.21

 • MDC-Max update.

CIMCO Edit 5.12.20 Released: 14-11-08Changes in CIMCO Edit 5.12.20

 • Added support for adding and empty ISO or Mazatrol when adding a new program to NC-Base.
 • Fixed back plot arc problem.

CIMCO Edit 5.12.19 Released: 10-11-08Changes in CIMCO Edit 5.12.19

 • No changes in this version. Released as part of CIMCO Software version 5.12.19

CIMCO Edit 5.12.18 Released: 04-11-08Changes in CIMCO Edit 5.12.18

 • Added function to synchronize contents of NC-Base machine folders.
 • Added support for exporting holes from CNC-Calc drilling cycles.
 • Added option to hide formula results for individual macros.
 • Improved NC-Base move base directory / move folder functions.
 • Changed behavior to set focus to unsaved window when using ‘Close All’
 • Fixed problem with the macro functions acos() and asin().

CIMCO Edit 5.12.17 Released: 27-10-08Changes in CIMCO Edit 5.12.17

 • Fixed problem with the macro functions acos(), asin() and atan().
 • Fixed problem saving the “Hide NC-Assistant formula” setting.

CIMCO Edit 5.12.16 Released: 20-10-08Changes in CIMCO Edit 5.12.16

 • No changes in this version. Released as part of CIMCO Software version 5.12.16

CIMCO Edit 5.12.15 Released: 19-10-08Changes in CIMCO Edit 5.12.15

 • Added option to allow only administrators access to the NC-Base system log. Ref: Database/Setup/Server/Other/System log only visible to administrators
 • Added NC-Base user group permission to determine if the user is allowed to edit File Notes. Ref: Database/Setup/User Groups/Edit File Notes

CIMCO Edit 5.12.14 Released: 16-10-08Changes in CIMCO Edit 5.12.14

 • Fixed macro calculation error when specifying an input value starting with .

CIMCO Edit 5.12.13 Released: 16-10-08Changes in CIMCO Edit 5.12.13

 • Added option to send files store with non-standard linefeed characters like 13,10,10 etc. Ref: ‘Send files with non-standard CR/LF’
 • Added option to hide NC-Assistant formula results. Ref: Setup/Global/Hide NC-Assistant formula results
 • Added support for using the ‘As Specified’ for the number of decimals used when outputting formula results.
 • Updated CNC-Calc.
 • Fixed problem with locked status being exported wrong when exporting NC-Base program list.
 • Fixed problem opening .DXF files in CNC-Calc from Windows Explorer.
 • Fixed problem when restoring old backups without program information and the ‘Backup program information’ option was enabled.
 • Fixed problem with the macro parameter ‘Digits’ when ‘As Specified’ what selected for the number of decimals.

CIMCO Edit 5.12.12 Released: 14-10-08Changes in CIMCO Edit 5.12.12

 • Fixed problem updating file after updating program info when adding a new program to NC-Base.
 • Fixed incorrect NC-Base ‘Programs Must be Checked’ message.

CIMCO Edit 5.12.11 Released: 08-10-08Changes in CIMCO Edit 5.12.11

 • No changes in this version. Released as part of CIMCO Software version 5.12.11

CIMCO Edit 5.12.10 Released: 07-10-08Changes in CIMCO Edit 5.12.10

 • Fixed problem selecting a directory in the directory browser dialog.

CIMCO Edit 5.12.09 Released: 06-10-08Changes in CIMCO Edit 5.12.09

 • No changes in this version. Released as part of CIMCO Software version 5.12.09

CIMCO Edit 5.12.08 Released: 05-10-08Changes in CIMCO Edit 5.12.08

 • No changes in this version. Released as part of CIMCO Software version 5.12.08

CIMCO Edit 5.12.07 Released: 02-10-08Changes in CIMCO Edit 5.12.07

 • No changes in this version. Released as part of CIMCO Software version 5.12.07

CIMCO Edit 5.12.06 Released: 01-10-08Changes in CIMCO Edit 5.12.06

 • No changes in this version. Released as part of CIMCO Software version 5.12.06

CIMCO Edit 5.12.05 Released: 29-09-08Changes in CIMCO Edit 5.12.05

 • Updated Mazak Mazatrol viewer.

Changes in CIMCO NC-Base (Add-On for CIMCO Edit) 5.12.05

 • Added support for sending associated files marked as ‘NC Data’ automatically when sending NC-Base program files.

CIMCO Edit 5.12.04 Released: 22-09-08Changes in CIMCO Edit 5.12.04

 • No changes in this version. Released as part of CIMCO Software version 5.12.04

CIMCO Edit 5.12.03 Released: 19-09-08Changes in CIMCO Edit 5.12.03

 • No changes in this version. Released as part of CIMCO Software version 5.12.03

CIMCO Edit 5.12.02 Released: 18-09-08Changes in CIMCO Edit 5.12.02

 • No changes in this version. Released as part of CIMCO Software version 5.12.02

CIMCO Edit 5.12.01 Released: 15-09-08Changes in CIMCO Edit 5.12.01

 • Updated CNC-Calc.

CIMCO Edit 5.11.99 Released: 12-09-08Changes in CIMCO Edit 5.11.99

 • Updated back plot.

Changes in CIMCO NC-Base (Add-On for CIMCO Edit) 5.11.99

 • Added error message when trying to send a program from the NC-Base client that had reached its transfer limit.

CIMCO Edit 5.11.98 Released: 11-09-08Changes in CIMCO Edit 5.11.98

 • Fixed crash when starting editor if an invalid macro was defined.
 • Fixed problem defining macros that used input parameters in formulas only.

Changes in CIMCO NC-Base (Add-On for CIMCO Edit) 5.11.98

 • Added support for auto importing associated files without importing the main program when using the ‘Other file prefix lenght’ option.
 • Added option to prevent operators with permissions to unlock programs from sending a locked program without unlocking it first. Ref: Database/Setup/Server Settings/Advanced/Never send ‘Locked’ files
 • Added separate log messages when auto import file is identical to the existing file.
 • Added log messages when auto importing an updated version of associated files of type ‘Other’
 • Fixed problem updating MS SQL tables to ver. 5.00.08
 • Fixed version problem on memo/setup/tool files when auto importing and existing file.

CIMCO Edit 5.11.97 Released: 10-09-08Changes in CIMCO Edit 5.11.97

 • Updated Back plot view buttons for G18/G19 views.

Changes in CIMCO NC-Base (Add-On for CIMCO Edit) 5.11.97

 • Added support for matching filename suffix when auto importing associated files.
 • Added auto import option to match the first N characters of associated files. Ref: Setup/Configure Server/NC-Base/Auto import/Other files prefix length
 • Added option specify the default Transfer Limit Count. Ref: Database/Setup/Server Settings/Advanced/Default Transfer Limit Count
 • Added option to restore program fields when restoring a program. Ref: Database/Setup/Server Settings/Advanced/Backup program information

CIMCO Edit 5.11.96 Released: 08-09-08Changes in CIMCO Edit 5.11.96

 • No changes in this version. Released as part of CIMCO Software version 5.11.96

CIMCO Edit 5.11.95 Released: 03-09-08Changes in CIMCO Edit 5.11.95

 • Fixed incorrect help text for info variables on the macro setup page.
 • Fixed automatic language selecting problem in the NC-Base server.
 • Fixed problem opening some large associated files from NC-Base.

CIMCO Edit 5.11.94 Released: 26-08-08Changes in CIMCO Edit 5.11.94

 • Added ‘Add Function’ and ‘Add User Input’ buttons to the macro setup dialog.
 • Fixed OEM installation problem.

CIMCO Edit 5.11.93 Released: 25-08-08Changes in CIMCO Edit 5.11.93

 • Updated CNC-Calc.
 • Updated NC-Base tool list.
 • Added constant ‘PI’ to NC-Assistant formulas.

CIMCO Edit 5.11.92 Released: 21-08-08Changes in CIMCO Edit 5.11.92

 • Added support for formulas in the NC-Assistant.
 • Updated CNC-Calc.

Changes in CIMCO NC-Base (Add-On for CIMCO Edit) 5.11.92

 • Fixed problem using \SPC in NC-Base tool list trigger.

CIMCO Edit 5.11.91 Released: 20-08-08Changes in CIMCO Edit 5.11.91

 • Updated CNC-Calc.

CIMCO Edit 5.11.90 Released: 13-08-08Changes in CIMCO Edit 5.11.90

 • No changes in this version. Released as part of CIMCO Software version 5.11.90

CIMCO Edit 5.11.89 Released: 13-08-08Changes in CIMCO Edit 5.11.89

 • Updated CNC-Calc.
 • Fixed problem printing in some cases when NC-Base header print was active.

CIMCO Edit 5.11.88 Released: 05-08-08Changes in CIMCO Edit 5.11.88

 • Updated CNC-Calc.

CIMCO Edit 5.11.87 Released: 01-08-08Changes in CIMCO Edit 5.11.87

 • Updated CNC-Calc.
 • Fixed Japanese font issue on NC-Assistant balloons.

CIMCO Edit 5.11.86 Released: 31-07-08Changes in CIMCO NC-Base (Add-On for CIMCO Edit) 5.11.86

 • Added support for importing comments from Camlink 3.5 Mazatrol Files.
 • Fixed problem with NC-Base setting associated files read-only in some cases when ‘Use read-only system’ was disabled.

CIMCO Edit 5.11.85 Released: 30-07-08Changes in CIMCO Edit 5.11.85

 • Fixed Japanese font issue on the back plot tool list.

Changes in CIMCO NC-Base (Add-On for CIMCO Edit) 5.11.85

 • Added confirmation dialog when setting programs read-only/read-write and locked/unlocked.
 • Added option to un-lock NC-Base program when rejecting a program on the import queue. Ref: NC-Base/Setup/Server/Un-lock when rejecting imports
 • Fixed incorrect log message when transfer was exceeded in the Directory Monitor Protocol.
 • Fixed problem locking received programs when auto receive set was set to lock received program and global setting was unlock.
 • Fixed problem with transfer limit ignored when sending from the NC-Base client to Directory Monitor port.

CIMCO Edit 5.11.84 Released: 29-07-08Changes in CIMCO Edit 5.11.84

 • No changes in this version. Released as part of CIMCO Software version 5.11.84

CIMCO Edit 5.11.83 Released: 25-07-08Changes in CIMCO Edit 5.11.83

 • No changes in this version. Released as part of CIMCO Software version 5.11.83

CIMCO Edit 5.11.82 Released: 22-07-08Changes in CIMCO Edit 5.11.82

 • Updated back plot.
 • Fixed problem with 360 degrees arcs in CNC-Calc.

CIMCO Edit 5.11.81 Released: 17-07-08Changes in CIMCO Edit 5.11.81

 • Added option to print file modified time, database modified time and ‘Modified by’ on NC-Base print headers. Ref: Database/Setup/Server Settings/Printing
 • Updated CNC-Calc.

CIMCO Edit 5.11.80 Released: 15-07-08Changes in CIMCO Edit 5.11.80

 • Updated back plot.
 • Updated CNC-Calc.

CIMCO Edit 5.11.79 Released: 07-07-08Changes in CIMCO Edit 5.11.79

 • Added option in CNC-Calc to specify maximum angle of generated arcs.
 • Updated back plot.
 • Reduce Editor startup time.
 • Fixed problem with overwriting DXF files in CNC-Calc.

Changes in CIMCO NC-Base (Add-On for CIMCO Edit) 5.11.79

 • Increased size of ‘Add Change Comment’ dialog.
 • Fixed problem saving DSN password when using MS SQL.

CIMCO Edit 5.11.78 Released: 26-06-08Changes in CIMCO Edit 5.11.78

 • Updated CNC-Calc.
 • Fixed problem with the back plot background ‘No Gradient’ option being inverted.

CIMCO Edit 5.11.77 Released: 19-06-08Changes in CIMCO Edit 5.11.77

 • Added option to disable gradient backgrounds in the back plot. Ref: Setup/Global Setup/Global Colors/No Gradient

Changes in CIMCO NC-Base (Add-On for CIMCO Edit) 5.11.77

 • Changed NC-Base to set the locked status when copying a program to the same as the original program when the user does not have permissions to un-lock programs.
 • Fixed problem with program file being read only after over writing an existing program file.
Xem:  Hướng dẫn chơi the forest - 32 cách hay nhất, bá đạo

CIMCO Edit 5.11.76 Released: 18-06-08Changes in CIMCO Edit 5.11.76

 • No changes in this version. Released as part of CIMCO Software version 5.11.76

CIMCO Edit 5.11.75 Released: 13-06-08Changes in CIMCO Edit 5.11.75

 • Fixed Heidenhain CYCL 7 back plot issue.

CIMCO Edit 5.11.74 Released: 11-06-08Changes in CIMCO Edit 5.11.74

 • No changes in this version. Released as part of CIMCO Software version 5.11.74

CIMCO Edit 5.11.73 Released: 10-06-08Changes in CIMCO Edit 5.11.73

 • Updated back plot.
 • Updated CNC-Calc.

CIMCO Edit 5.11.72 Released: 02-06-08Changes in CIMCO Edit 5.11.72

 • Updated back plot.
 • Updated CNC-Calc.

Changes in CIMCO NC-Base (Add-On for CIMCO Edit) 5.11.72

 • Improved error messages when creating an NC-Base backup.

CIMCO Edit 5.11.71 Released: 23-05-08Changes in CIMCO Edit 5.11.71

 • Fixed back plot toolbar problem (introduced in 5.11.70).

CIMCO Edit 5.11.70 Released: 22-05-08Changes in CIMCO Edit 5.11.70

 • Added Cancel button on the base directory move dialog.
 • Updated back plot.
 • Fixed crash in some cases when using the /plot & /minimalplot options.

Changes in CIMCO NC-Base (Add-On for CIMCO Edit) 5.11.70

 • Added option to un-lock NC-Base program when accepting a program on the import queue. Ref: NC-Base/Setup/Server/Un-lock when accepting imports

CIMCO Edit 5.11.69 Released: 15-05-08Changes in CIMCO Edit 5.11.69

 • Updated back plot.

Changes in CIMCO NC-Base (Add-On for CIMCO Edit) 5.11.69

 • Added option to extract FAPT comments in the NC-Base program format setup using the extract option ‘First program comment’ Ref: NC-Base/Setup/Machines/Program Format/First program comment

CIMCO Edit 5.11.68 Released: 07-05-08Changes in CIMCO Edit 5.11.68

 • Updated back plot.

CIMCO Edit 5.11.67 Released: 01-05-08Changes in CIMCO Edit 5.11.67

 • No changes in this version. Released as part of CIMCO Software version 5.11.67

CIMCO Edit 5.11.66 Released: 23-04-08Changes in CIMCO Edit 5.11.66

 • Added button to start the Windows Calculator.
 • Updated CNC-Calc.
 • Fixed problem with measuring in back plot turning mode.

CIMCO Edit 5.11.65 Released: 09-04-08Changes in CIMCO Edit 5.11.65

 • Added keyboard shortcut to upper case text (CTRL+U).
 • Updated CNC-Calc.
 • Updated back plot.

Changes in CIMCO NC-Base (Add-On for CIMCO Edit) 5.11.65

 • Changed NC-Backup Server configuration dialog to automatically convert the backup paths into a UNC name.

CIMCO Edit 5.11.64 Released: 02-04-08Changes in CIMCO Edit 5.11.64

 • Removed ‘Max column indicator’ from Mazatrol previews.

CIMCO Edit 5.11.63 Released: 31-03-08Changes in CIMCO Edit 5.11.63

 • Updated installation.

CIMCO Edit 5.11.62 Released: 29-03-08Changes in CIMCO Edit 5.11.62

 • Added support for sending files opened in the editor directly to DNC-Max. Ref: Setup/DNC-Max Client/Allow users to send ‘Local Files’
 • Added option to send files stored on the client PC to DNC-Max Ref: Setup/DNC-Max Client/Allow users to send ‘Local Files’ Ref: DNC-Max Client/Send Data in Current Window
 • Updated CNC-Calc.

CIMCO Edit 5.11.61 Released: 24-03-08Changes in CIMCO Edit 5.11.61

 • Updated CNC-Calc.
 • Improved NC-Assistant layout.

CIMCO Edit 5.11.60 Released: 18-03-08Changes in CIMCO Edit 5.11.60

 • Added option to the NC-Assistant to not insert empty lines when a parameter was not specified. Ref: NC Functions/Macro Setup/Do not insert empty lines
 • Changed NC-Assistant to scale input fields to fit text lengths.
 • Updated CNC-Calc.
 • Updated back plot.

Changes in CIMCO NC-Base (Add-On for CIMCO Edit) 5.11.60

 • Fixed problem with backing up large databases.

CIMCO Edit 5.11.59 Released: 09-03-08Changes in CIMCO Edit 5.11.59

 • Added option to specify NC-Base tool trigger as an advanced trigger.
 • Updated back plot.
 • Updated CNC-Calc.
 • Fixed problem backing up deleted files in NC-Base that were moved to the offline folder.
 • Fixed problem with the NC-Base integrity check showing an incorrect ‘File deleted’ message.

Changes in CIMCO NC-Base (Add-On for CIMCO Edit) 5.11.59

 • Added option to ignore missing backups in the NC-Base backup server.
 • Fixed problem backing up deleted files that were moved to the offline folder.

CIMCO Edit 5.11.58 Released: 05-03-08Changes in CIMCO Edit 5.11.58

 • Updated back plot.

CIMCO Edit 5.11.57 Released: 03-03-08Changes in CIMCO Edit 5.11.57

 • Added support for specifying alternate names for NC commands in the back plot. Ref: Setup/Back plot/Map letters
 • Added option to specify the directory uses to store delete files in NC-Base. Ref: Database/Setup/Server Setting/Other/Delete files directory
 • Updated back plot MillPlus, Fagor and Haas support.
 • Fixed problem with tool paths not always shown in the back plot.

Changes in CIMCO NC-Base (Add-On for CIMCO Edit) 5.11.57

 • Added option to import programs directly for selected auto receive configurations. Ref: Setup/Configure Port/Auto Receive/Set/NC-Base/ Do not place received files on the import queue
 • Added option to overwrite Read-only programs for selected auto receive configurations. Ref: Setup/Configure Port/Auto Receive/Set/NC-Base/ Overwrite Read-Only programs
 • Added option to automatically set programs to ‘Approved’ for selected auto receive configurations. Ref: Setup/Configure Port/Auto Receive/Set/NC-Base/ Mark received programs as ‘Approved’

CIMCO Edit 5.11.56 Released: 25-02-08Changes in CIMCO Edit 5.11.56

 • Added option to disable Editor modules from the command line. Disable NC-Base by specifying /NOBASE on the command line. Disable CNC-Calc by specifying /NOCALC on the command line. Disable Back plot by specifying /NOPLOT on the command line. Disable Back plot by specifying /NOPLOT on the command line. Disable Math/Macros by specifying /NONC on the command line.
 • Added Cutoff in CNC-Calc turning.
 • Changed CNC-Calc to add files to the recent list when opening a file.
 • Added field in the NC-Base Advanced search options to search all fields in the database.
 • Added option to disable NC-Base by specifying /NOBASE on the command line.
 • Fixed problem generating NC-Base version reports.

CIMCO Edit 5.11.55 Released: 18-02-08Changes in CIMCO Edit 5.11.55

 • Thêm tùy chọn sao chép / dán thông tin chương trình trong NC-Base. Tham khảo: nhấp chuột phải / sao chép thông tin chương trình. Tham khảo: nhấp chuột phải / dán thông tin chương trình
 • Đã cập nhật trình tạo danh sách công cụ NC-Base.
 • Đã khắc phục sự cố với tùy chọn ‘Xác nhận thoát chương trình’.

CIMCO Chỉnh sửa 5.11.54 Đã phát hành: 02/11/08 Các thay đổi trong CIMCO Chỉnh sửa 5.11.54

 • Đã khắc phục sự cố nếu tệp chứa macro rất dài.

CIMCO Chỉnh sửa 11/5/53 Đã phát hành: 10-02-08 Những thay đổi trong CIMCO Chỉnh sửa 11/5/53

 • Cập nhật tính toán CNC.

Những thay đổi trong CIMCO NC-Base (Tiện ích bổ sung cho CIMCO Edit) 5.11.53

 • Đã thêm hỗ trợ nhập trực tiếp tên tệp bằng tiện ích NCBaseConverter.

CIMCO Chỉnh sửa 5.11.52 Đã phát hành: 04-02-08 Những thay đổi trong CIMCO Chỉnh sửa 5.11.52

 • Đã thêm tùy chọn để khởi động lại số khối trên các dòng bắt đầu bằng trình kích hoạt được chỉ định. Tham khảo: Thiết lập / Số khối / Khởi động lại trên các dòng bắt đầu bằng

CIMCO Chỉnh sửa 11/5/51 Đã phát hành: 03-02-08 Những thay đổi trong CIMCO Chỉnh sửa 11/5/51

 • Không có thay đổi trong phiên bản này. Được phát hành như một phần của phiên bản phần mềm CIMCO 5.11.51

CIMCO Chỉnh sửa 5.11.50 Đã phát hành: 29-01-08 Những thay đổi trong CIMCO Chỉnh sửa 5.11.50

 • Đã thêm dấu phân cách hàng nghìn vào hiển thị số dòng và kích thước tệp.
 • Cập nhật tính toán CNC.
 • Đã khắc phục sự cố trong CNC-Calc khi tải tệp thông số luồng.
 • Đã khắc phục sự cố khi thêm tệp vào NC-Base nằm trong thư mục chương trình nhưng không sử dụng đặc điểm kỹ thuật ổ đĩa giống như tệp đích.

CIMCO Chỉnh sửa 5.11.49 Đã phát hành: 15-01-08 Những thay đổi trong CIMCO Chỉnh sửa 5.11.49

 • Không có thay đổi trong phiên bản này. Được phát hành như một phần của phiên bản phần mềm CIMCO 5.11.49

CIMCO Chỉnh sửa 11/5/48 Đã phát hành: 10-01-08 Những thay đổi trong CIMCO Chỉnh sửa 11/5/48

 • Cắt ren được thêm vào để tiện CNC Calc.

CIMCO Chỉnh sửa 11/5/47 Đã phát hành: 07-01-08 Những thay đổi trong CIMCO Chỉnh sửa 11/5/47

 • Không có thay đổi trong phiên bản này. Được phát hành như một phần của phiên bản phần mềm CIMCO 5.11.47

CIMCO Chỉnh sửa 11/5/46 Đã phát hành: 19-12-07 Những thay đổi trong CIMCO Chỉnh sửa 11/5/46

 • Đã thêm nút ‘Lưu’ vào hộp thoại tiếp nhận DNC nhỏ.

CIMCO Chỉnh sửa 11/5/45 Đã xuất bản: 03-12-07 Những thay đổi trong CIMCO Chỉnh sửa 11/5/45

 • Không có thay đổi trong phiên bản này. Được phát hành như một phần của phần mềm CIMCO phiên bản 5.11.45

CIMCO Chỉnh sửa 5.11.44 Đã phát hành: 30.11.07 Những thay đổi trong CIMCO Chỉnh sửa 5.11.44

 • Đã thêm hỗ trợ tạo rãnh cho tiện CNC-Calc.
 • Đã khắc phục sự cố khi nhận tệp bằng tiện ích CIMCODNC.EXE.

CIMCO Chỉnh sửa 11/5/43 Đã phát hành: 20-11-07 Những thay đổi trong CIMCO Chỉnh sửa 11/5/43

 • Cập nhật tính toán CNC.
 • Đã cập nhật lại cốt truyện.

CIMCO Chỉnh sửa 5.11.42 Đã phát hành: 15.11.07 Những thay đổi trong CIMCO Chỉnh sửa 5.11.42

 • Đã khắc phục sự cố khi tạo báo cáo phiên bản (được giới thiệu trong 5.11.40).

CIMCO Chỉnh sửa 11/5/41 Đã phát hành: 15/11/07 Những thay đổi trong CIMCO Chỉnh sửa 11/5/41

 • Đã khắc phục sự cố khi tạo tệp mới (được giới thiệu trong 5.11.40).

CIMCO Chỉnh sửa 5.11.40 Đã phát hành: 14.11.07 Những thay đổi trong CIMCO Chỉnh sửa 5.11.40

 • Thông báo lỗi khi cố gắng sao chép chương trình NC-Base vào chính nó đã được thêm vào.
 • Đã thêm hỗ trợ để tạo ‘báo cáo phiên bản’ trong NC-Base.

CIMCO Chỉnh sửa 11/5/39 Đã phát hành: 09-11-07 Những thay đổi trong CIMCO Chỉnh sửa 11/5/39

 • Đã thêm tùy chọn để chỉ định phạm vi cho các giá trị được cập nhật khi nguồn cấp dữ liệu / tốc độ của chương trình bị thay đổi.
 • Đã cập nhật cốt truyện trước đó.
 • Đã khắc phục sự cố khi tìm kiếm thay đổi công cụ tiếp theo / trước đó trên một số loại máy.

CIMCO Chỉnh sửa 11/5/38 Đã phát hành: 05-11-07 Những thay đổi trong CIMCO Chỉnh sửa 11/5/38

 • Đã cập nhật lại cốt truyện.
 • Cập nhật tính toán CNC.

CIMCO Chỉnh sửa 5.11.37 Đã phát hành: 01.11.07 Những thay đổi trong CIMCO Chỉnh sửa 5.11.37

 • Cập nhật tính toán CNC.

CIMCO Chỉnh sửa 11/5/36 Đã phát hành: 28-10-07 Những thay đổi trong CIMCO Chỉnh sửa 11/5/36

 • Cập nhật tính toán CNC.

CIMCO Chỉnh sửa 11/5/35 Đã phát hành: 19-10-07 Những thay đổi trong CIMCO Chỉnh sửa 11/5/35

 • Không có thay đổi trong phiên bản này. Được phát hành như một phần của phiên bản phần mềm CIMCO 5.11.35

CIMCO Chỉnh sửa 5.11.34 Đã phát hành: 15-10-07 Những thay đổi trong CIMCO Chỉnh sửa 5.11.34

 • Added column in NC-Base view to show if import is waiting.
 • Updated CNC-Calc.
 • Changed NC-Base to lock existing program when adding a program to the import queue and ‘Lock All’ is selected.

CIMCO Edit 5.11.33 Released: 11-10-07Changes in CIMCO Edit 5.11.33

 • Added name of machine that send/received a file to the NC-Base log.
 • Updated CNC-Calc.
 • Fixed problem with , being replaced with . just after pressing decimal character on the numeric keypad.

CIMCO Edit 5.11.32 Released: 28-09-07Changes in CIMCO Edit 5.11.32

 • No changes in this version. Released as part of CIMCO Software version 5.11.32

CIMCO Edit 5.11.31 Released: 24-09-07Changes in CIMCO Edit 5.11.31

 • Increased length of Search / Replace strings.
 • Fixed problem with the auto save option when using NC-Base.

CIMCO Edit 5.11.30 Released: 13-09-07Changes in CIMCO Edit 5.11.30

 • No changes in this version. Released as part of CIMCO Software version 5.11.30

CIMCO Edit 5.11.29 Released: 13-09-07Changes in CIMCO Edit 5.11.29

 • Added support for extracting Mazak Matrix program comments in NC-Base.
 • Added option to specify a ‘From address’ in the NC-Base backup server.

CIMCO Edit 5.11.28 Released: 07-09-07Changes in CIMCO Edit 5.11.28

 • Fixed problem updating NC-Base when opening database files from Windows Explorer

CIMCO Edit 5.11.27 Released: 07-09-07Changes in CIMCO Edit 5.11.27

 • No changes in this version. Released as part of CIMCO Software version 5.11.27

CIMCO Edit 5.11.26 Released: 06-09-07Changes in CIMCO Edit 5.11.26

 • No changes in this version. Released as part of CIMCO Software version 5.11.26

CIMCO Edit 5.11.25 Released: 04-09-07Changes in CIMCO Edit 5.11.25

 • No changes in this version. Released as part of CIMCO Software version 5.11.25

CIMCO Edit 5.11.24 Released: 03-09-07Changes in CIMCO Edit 5.11.24

 • Updated CNC-Calc.

CIMCO Edit 5.11.23 Released: 27-08-07Changes in CIMCO Edit 5.11.23

 • Updated CNC-Calc.

CIMCO Edit 5.11.22 Released: 20-08-07Changes in CIMCO Edit 5.11.22

 • Added command line option to select the language: /lang=XX
 • Fixed problem Adding/Updating the NC-Base memo file.

CIMCO Edit 5.11.21 Released: 01-08-07Changes in CIMCO Edit 5.11.21

 • Added option enable/disable print of header on the first page. Ref: Setup/Printer Setup/Print header on first page
 • Increased maximum number of lines in macros to 2000.
 • Updated CNC-Calc.
 • Fixed problem with CNC-Calc diameter programming.
 • Fixed problem detecting corrupted Unicode files.
 • Fixed problem when printing the filename on the NC-Base print header.
 • Fixed problem with auto import creating temporary files when importing information from an associated file, and the associated file was not found.

CIMCO Edit 5.11.20 Released: 18-07-07Changes in CIMCO Edit 5.11.20

 • Added ‘Yes To All’ / ‘No To All’ when updating NC-Base associated files.
 • Updated NC-Base tool list generator.
 • Fixed problem with the CNC-Calc toolbars.
 • Fixed problem receiving file into existing window.

CIMCO Edit 5.11.19 Released: 17-07-07Changes in CIMCO Edit 5.11.19

 • Updated CNC-Calc.
 • Fixed problem opening files in the editor when clicking on a file in the DNC-Max client log inside CIMCO Edit.
 • Fixed problem associating setup/tool/memo files in some cases.
 • Fixed crash when previewing some files in NC-Base.

CIMCO Edit 5.11.18 Released: 01-07-07Changes in CIMCO Edit 5.11.18

 • No changes in this version. Released as part of CIMCO Software version 5.11.18

CIMCO Edit 5.11.17 Released: 28-06-07Changes in CIMCO Edit 5.11.17

 • MDC-Max update.

CIMCO Edit 5.11.16 Released: 24-06-07Changes in CIMCO Edit 5.11.16

 • Updated back plot.

CIMCO Edit 5.11.15 Released: 18-06-07Changes in CIMCO Edit 5.11.15

 • No changes in this version. Released as part of CIMCO Software version 5.11.15

CIMCO Edit 5.11.14 Released: 13-06-07Changes in CIMCO Edit 5.11.14

 • Updated CNC-Calc.

CIMCO Edit 5.11.13 Released: 12-06-07Changes in CIMCO Edit 5.11.13

 • Added support for specifying multiple ‘Field Folders’ in NC-Base. Ref: Database/Setup/Server Settings/Other
 • Updated CNC-Calc.

CIMCO Edit 5.11.12 Released: 31-05-07Changes in CIMCO Edit 5.11.12

 • Updated back plot.
 • Updated CNC-Calc.
 • Fixed problem importing some DXF files in CNC-Calc.

CIMCO Edit 5.11.11 Released: 14-05-07Changes in CIMCO Edit 5.11.11

 • Updated CNC-Calc.

CIMCO Edit 5.11.10 Released: 11-05-07Changes in CIMCO Edit 5.11.10

 • Updated CNC-Calc.

CIMCO Edit 5.11.09 Released: 10-05-07Changes in CIMCO Edit 5.11.09

 • No changes in this version. Released as part of CIMCO Software version 5.11.09

CIMCO Edit 5.11.08 Released: 07-05-07Changes in CIMCO Edit 5.11.08

 • Updated back plot.
 • Fixed problem with CNC-Calc diameter programming.

CIMCO Edit 5.11.07 Released: 18-04-07Changes in CIMCO Edit 5.11.07

 • MDC-Max update.

CIMCO Edit 5.11.06 Released: 15-04-07Changes in CIMCO Edit 5.11.06

 • Updated CNC-Calc.

CIMCO Edit 5.11.05 Released: 05-04-07Changes in CIMCO Edit 5.11.05

 • Fixed problem with the CNC-Calc contour.

CIMCO Edit 5.11.04 Released: 02-04-07Changes in CIMCO Edit 5.11.04

 • Updated CNC-Calc.

CIMCO Edit 5.11.03 Released: 29-03-07Changes in CIMCO Edit 5.11.03

 • Added option to specify alternate block number character. Ref: Setup/Block Numbers/Alternate block number character

CIMCO Edit 5.11.02 Released: 28-03-07Changes in CIMCO Edit 5.11.02

 • MDC-Max update.

CIMCO Edit 5.11.01 Released: 26-03-07Changes in CIMCO Edit 5.11.01

 • No changes in this version. Released as part of CIMCO Software version 5.11.01

CIMCO Edit 5.10.99 Released: 20-03-07Changes in CIMCO Edit 5.10.99

 • Updated CNC-Calc.

CIMCO Edit 5.10.98 Released: 16-03-07Changes in CIMCO Edit 5.10.98

 • Updated NC-Base program/file log.
 • Updated CNC-Calc.
 • Fixed problem with file notes when auto importing existing associated files into NC-Base.
 • Fixed problem with the option to keep version number when changing status.

CIMCO Edit 5.10.97 Released: 12-03-07Changes in CIMCO Edit 5.10.97

 • Added option to always use CIMCO Edit when opening NC-Base program files. Ref: Database/Setup/Client Settings/Disable external editors for programs

CIMCO Edit 5.10.96 Released: 11-03-07Changes in CIMCO Edit 5.10.96

 • Added option to change the program name when accepting imported NC-Base programs using ‘Accept Import File As’.
 • Updated DNC to prompt users to discard files received with errors.
 • Updated CNC-Calc.
 • Updated back plot.
 • Fixed problem with the DNC recently received file list.
 • Fixed problem with the NC-Base backup purge function not active.

CIMCO Edit 5.10.95 Released: 03-03-07Changes in CIMCO Edit 5.10.95

 • Added NC-Base option to limit the number of time a file can be send. Ref: Database/Setup/Server Settings/Advanced/Use ‘Transfer Limit Counter’
 • Fixed problem generating pocket and contour operations in CNC-Calc.

CIMCO Edit 5.10.94 Released: 20-02-07Changes in CIMCO Edit 5.10.94

 • Added automatic backup when manually receiving into NC-Base using the editor DNC.
 • Fixed problem with the ‘Restore Latest Version’ button not working.

CIMCO Edit 5.10.93 Released: 13-02-07Changes in CIMCO Edit 5.10.93

 • Added option to disable storing editor file types in NC-Base. Ref: Database/Setup/Server Settings/Do not store editor file types in db
 • Added option to keep version number when changing status. Ref: Database/Setup/Server Settings/Logging/ No new version when setting status
 • Updated CNC-Calc

CIMCO Edit 5.10.92 Released: 11-02-07Changes in CIMCO Edit 5.10.92

 • Added support for receiving files into NC-Base when using the Editor DNC.
 • Updated CNC-Calc.
 • Changed NC-Base add program dialog to use values from existing program when replacing with a new program.
 • Changed ‘Tool Change’ command to allow specifying M6 etc.
 • Fixed problem with the ‘Remember last cursor position’
 • Fixed crash when loading file when using some languages.

CIMCO Edit 5.10.91 Released: 29-01-07Changes in CIMCO Edit 5.10.91

 • No changes in this version. Released as part of CIMCO Software version 5.10.91

CIMCO Edit 5.10.90 Released: 27-01-07Changes in CIMCO Edit 5.10.90

 • Added CNC-Calc turning roughing cycles.
 • Fixed problem running external converters on files on the import queue.

CIMCO Edit 5.10.89 Released: 23-01-07Changes in CIMCO Edit 5.10.89

 • Changed files on the NC-Base import queue to read/write.
 • Fixed problem with updating the NC-Base program info from the file. (Introduced in 5.10.86).
 • Fixed NC-Base version problem with associated files.
 • Fixed problem updating customer information when renaming a program on the import queue.

CIMCO Edit 5.10.88 Released: 18-01-07Changes in CIMCO Edit 5.10.88

 • Added support for undoing string replace operations on large files.
 • Fixed problem with the ‘Match string’ option in the insert/remove string feature.

CIMCO Edit 5.10.87 Released: 16-01-07Changes in CIMCO Edit 5.10.87

 • Added option to search for regular expressions with the insert/remove string feature.

CIMCO Edit 5.10.86 Released: 15-01-07Changes in CIMCO Edit 5.10.86

 • Added support for saving files under a sub-directory named after one of the NC-Base fields. Ref: Database/Setup/Server Settings/Use Field Folders
 • Added option to synchronize the program created/modified time with the created/modified time of the associated program file. Ref: Database/Setup/Maintenance/Set Modified Date Ref: Database/Setup/Maintenance/Set Created Date
 • Updated DXF reader in CNC-Calc.
 • Updated back plot.
 • Fixed problem changing customer multiple times when adding a program to NC-Base using customer folder.
 • Fixed problem updating customer folders when changing machine group.
 • Fixed problem updating program info when overwriting an existing program in NC-Base.
 • Fixed problem copying associated files between programs.
 • Fixed NC-Base version problem with programs on the import/approval queue.

CIMCO Edit 5.10.85 Released: 29-12-06Changes in CIMCO Edit 5.10.85

 • Updated back plot.
 • Fixed problem modifying the name of programs on the import queue.

CIMCO Edit 5.10.84 Released: 20-12-06Changes in CIMCO Edit 5.10.84

 • Added option to copy or link associated files in NC-Base.
 • Updated CNC-Calc.
 • Fixed problem using the NC-Base ‘Update program info from file’ and ‘Update file info from program’ options.
 • Fixed problem with buttons missing from NC-Base toolbar in some cases.

CIMCO Edit 5.10.83 Released: 04-12-06Changes in CIMCO Edit 5.10.83

 • Added support for saving file compare result to a file.

CIMCO Edit 5.10.82 Released: 03-12-06Changes in CIMCO Edit 5.10.82

 • Added option to restore NC-Base SQL dump files.
 • Added support for renaming programs on the NC-Base import queue.
 • Updated back plot.
 • Fixed problem opening import files when more than one import per program was enabled.

CIMCO Edit 5.10.81 Released: 26-11-06Changes in CIMCO Edit 5.10.81

 • Updated back plot.

CIMCO Edit 5.10.80 Released: 23-11-06Changes in CIMCO Edit 5.10.80

 • Added support for extracting Mazatrol program/work numbers in the NC-Base program format setup. Ref: Database/Setup/Machine/Program Format/Extract From : Mazak …
 • Added support for sending multiple programs from NC-Base.
 • Added option to use wildcards in NC-Base program searches only. Ref: Database/Setup/Client Settings/Search Settings/ Always use wildcard in program searches
 • Updated CNC-Calc.
 • Updated back plot.
 • Fixed problem sorting by part number when using the NC-Base Family of parts options with MS SQL.
 • Fixed problem when NC-Base only an end trigger was specified in the program format setup.
 • Fixed problem with NC-Base program version updated when saving an unchanged file.

CIMCO Edit 5.10.79 Released: 10-11-06Changes in CIMCO Edit 5.10.79

 • Updated CNC-Calc.
 • Fixed misleading NC-Base log entry when received file was read-only.
 • Fixed problem when NC-Base auto logout was performed and one or more files were open.
 • Fixed crash in the CNC-Calc pocket operation.
 • Fixed crash in the CNC-Calc facing operation.

CIMCO Edit 5.10.78 Released: 04-11-06Changes in CIMCO Edit 5.10.78

 • Internal release.

CIMCO Edit 5.10.77 Released: 01-11-06Changes in CIMCO Edit 5.10.77

 • No changes in this version. Released as part of CIMCO Software version 5.10.77

CIMCO Edit 5.10.76 Released: 01-11-06Changes in CIMCO Edit 5.10.76

 • Added message in NC-Base to confirm rejection of imported programs.
 • Updated CNC-Calc
 • Updated Back plot
 • Fixed crash when using ‘Close other windows’ on Back plot or CNC-Calc tab.

CIMCO Edit 5.10.75 Released: 30-10-06Changes in CIMCO Edit 5.10.75

 • No changes in this version. Released as part of CIMCO Software version 5.10.75

CIMCO Edit 5.10.74 Released: 29-10-06Changes in CIMCO Edit 5.10.74

 • Added additional turning functions to CNC-Calc.
 • Fixed CNC-Calc compensation problem.

CIMCO Edit 5.10.73 Released: 29-10-06Changes in CIMCO Edit 5.10.73

 • Internal release.

CIMCO Edit 5.10.72 Released: 23-10-06Changes in CIMCO Edit 5.10.72

 • No changes in this version. Released as part of CIMCO Software version 5.10.72

CIMCO Edit 5.10.71 Released: 11-10-06Changes in CIMCO Edit 5.10.71

 • Changed file dialog to preserve the file case to prevent problems when selecting files stored on UNIX file servers.

CIMCO Edit 5.10.70 Released: 04-10-06Changes in CIMCO Edit 5.10.70

 • Added option to specify the locations of the machine type configuration files (*.mac). Ref: Setup/Global/Plugins/Type file path
 • Changed NC-Base to prevent user from overwriting existing read-only programs when adding a new program unless the user has permissions to set programs read-write.
 • Updated back plot.

CIMCO Edit 5.10.69 Released: 28-09-06Changes in CIMCO Edit 5.10.69

 • Updated back plot.
 • Fixed CNC-Calc crash.
 • Fixed problem with missing text on the NC-Base ‘Add Program’ dialog.

CIMCO Edit 5.10.68 Released: 21-09-06Changes in CIMCO Edit 5.10.68

 • No changes in this version. Released as part of CIMCO Software version 5.10.68

CIMCO Edit 5.10.67 Released: 13-09-06Changes in CIMCO Edit 5.10.67

 • Fixed problem defining a new changed comment with the same description as a previously deleted comment.

CIMCO Edit 5.10.66 Released: 10-09-06Changes in CIMCO Edit 5.10.66

 • Added support for importing multiple part numbers when using the NC-Base ‘Family of parts’ option.
 • Updated CNC-Calc.
 • Updated Back plot.
 • Changed the NC-Base setting ‘Add new edit programs’ to be a local configuration option.
 • Fixed problem auto importing NC-Base files into customer folders.
 • Fixed crash creating NC-Base tool lists.
 • Fixed problem with the path updating incorrectly when adding a new program to NC-Base.
 • Fixed problem with the ‘Move program file to machine directory’ on the NC-Base ‘Add new program’ dialog.
 • Fixed problem changing NC-Base password from the menu when no password was specified for the user.
 • Fixed problem specifying the ‘Max line’ value when using multi line NC-Base program information triggers.

CIMCO Edit 5.10.65 Released: 29-08-06Changes in CIMCO Edit 5.10.65

 • Fixed problem moving NC-Base machine directory to/from a sub-directory.

CIMCO Edit 5.10.64 Released: 27-08-06Changes in CIMCO Edit 5.10.64

 • Updated NC-Base client.

CIMCO Edit 5.10.63 Released: 25-08-06Changes in CIMCO Edit 5.10.63

 • Updated OEM interface.
 • Updated NC-Base client.

CIMCO Edit 5.10.62 Released: 20-08-06Changes in CIMCO Edit 5.10.62

 • Added option not to copy associated files when copying a program in NC-Base. Ref: Database/Setup/Server Settings/Advanced/Do not copy associated files on copy
 • Changed NC-Base program copy to prompt before copying/linking associated files.
 • Added support for deleting multiple backups from the NC-Base restore dialog.
 • Changed maximum number of NC-Base backups to 1000000.
 • Updated CNC-Calc (Maho)
 • Updated Back plot (Maho)
 • Fixed problem when moving NC-Base base directory, and one or more files were waiting on the import queue.

CIMCO Edit 5.10.61 Released: 16-08-06Changes in CIMCO Edit 5.10.61

 • Added NC-Base ‘Family of parts’ option. Ref: Database/Setup/Server Settings/Advanced/Enable ‘Family of parts’
 • Updated back plot.
 • Fixed problem with the NC-Base status changed to updated when auto receiving a file that was identical to the previous version.

CIMCO Edit 5.10.60 Released: 16-08-06Changes in CIMCO Edit 5.10.60

 • Fixed problem exporting files to NC-Base. (Introduced in 5.10.57)

CIMCO Edit 5.10.59 Released: 14-08-06Changes in CIMCO Edit 5.10.59

 • Added option to not increment the version number when adding an NC-Base change comment. Ref: Database/Setup/Server Settings/Logging/ No new version when adding comment
 • Fixed problem adding new pre-defined change comment in NC-Base.
 • Fixed problem with NC-Base not prompting for a change comment when editing the program file.
 • Fixed problem setting NC-Base version numbers when auto importing associated files.

CIMCO Edit 5.10.58 Released: 10-08-06Changes in CIMCO Edit 5.10.58

 • Changed NC-Base to always set the read only attribute on associated when opening external files in read-only mode.

CIMCO Edit 5.10.57 Released: 10-08-06Changes in CIMCO Edit 5.10.57

 • Added support for running an external command before opening a file.
 • Fixed NC-Base crash when editing program information etc.

CIMCO Edit 5.10.56 Released: 05-08-06Changes in CIMCO Edit 5.10.56

 • No changes in this version. Released as part of CIMCO Software version 5.10.56

CIMCO Edit 5.10.55 Released: 21-07-06Changes in CIMCO Edit 5.10.55

 • No changes in this version. Released as part of CIMCO Software version 5.10.55

CIMCO Edit 5.10.54 Released: 20-07-06Changes in CIMCO Edit 5.10.54

 • Internal release.

CIMCO Edit 5.10.53 Released: 17-07-06Changes in CIMCO Edit 5.10.53

 • Updated CNC-Calc.
 • Added option to move program file to the machine directory when copying NC-Base program to a different machine group and ‘Allow files outside …’ was enabled.
 • Added option to make a new copy of the Setup/Tool/Memo files when using the NC-Base copy program function. Ref: Database/Setup/Server Settings/Advanced/ New Setup / Tool / Memo file on copy
 • Fixed problem with NC-Base setting name of associated setup/memo/tool file to the default value when updating file.
 • Fixed problem starting NC-Base server on some Windows 2003 systems.
Xem:  Download gta vice city mod siêu xe mới nhất |414 Mẫu đẹp nhất

CIMCO Edit 5.10.52 Released: 09-07-06Changes in CIMCO Edit 5.10.52

 • Added option to extract NC-Base program information spanning multiple lines. Ref: Database/Setup/Machine/Program Format/Extract From : Multi Line
 • Updated OEM interface.

CIMCO Edit 5.10.51 Released: 06-07-06Changes in CIMCO Edit 5.10.51

 • Updated back plot.

CIMCO Edit 5.10.50 Released: 02-07-06Changes in CIMCO Edit 5.10.50

 • Updated back plot.
 • Removed message box when running external commands.

CIMCO Edit 5.10.49 Released: 28-06-06Changes in CIMCO Edit 5.10.49

 • Fixed problem with incorrect page count when printing in raw format.

CIMCO Edit 5.10.48 Released: 26-06-06Changes in CIMCO Edit 5.10.48

 • Added Okuma protocol.

CIMCO Edit 5.10.47 Released: 22-06-06Changes in CIMCO Edit 5.10.47

 • Improved CNC-Calc turning support.
 • Fixed problem generating NC-Base tool list for some files.
 • Fixed problem using the compare function on the NC-Base restore dialog when ‘Allow restore all’ was enabled.

CIMCO Edit 5.10.46 Released: 18-06-06Changes in CIMCO Edit 5.10.46

 • No changes in this version. Released as part of CIMCO Software version 5.10.46

CIMCO Edit 5.10.45 Released: 14-06-06Changes in CIMCO Edit 5.10.45

 • Added option in NC-Base to allow users to restore the NC program and all associated documents in one operation. Ref: Database/Setup/Server Settings/Advanced/Allow ‘Restore All’

CIMCO Edit 5.10.41 Released: 01-06-06Changes in CIMCO Edit 5.10.41

 • No changes in this version. Released as part of CIMCO Software version 5.10.41

CIMCO Edit 5.10.40 Released: 30-05-06Changes in CIMCO Edit 5.10.40

 • Updated NC-Base.

CIMCO Edit 5.10.39 Released: 25-05-06Changes in CIMCO Edit 5.10.39

 • Updated NC-Base.

CIMCO Edit 5.10.38 Released: 22-05-06Changes in CIMCO Edit 5.10.38

 • Updated NC-Base.

CIMCO Edit 5.10.37 Released: 17-05-06Changes in CIMCO Edit 5.10.37

 • Updated CNC-Calc.
 • Fixed problem generating NC-Base tool list for some files.

CIMCO Edit 5.10.36 Released: 08-05-06Changes in CIMCO Edit 5.10.36

 • Updated back plot. Notice: NC-Base updated – All NC-Base clients must be updated.

CIMCO Edit 5.10.35 Released: 27-04-06Changes in CIMCO Edit 5.10.35

 • Updated OEM interface.

CIMCO Edit 5.10.34 Released: 23-04-06Changes in CIMCO Edit 5.10.34

 • Updated OEM interface.
 • Updated back plot.
 • Fixed problem with some drill types in the solid simulation.

CIMCO Edit 5.10.33 Released: 18-04-06Changes in CIMCO Edit 5.10.33

 • Updated CNC-Calc.

CIMCO Edit 5.10.32 Released: 11-04-06Changes in CIMCO Edit 5.10.32

 • Updated back plot.
 • Updated CNC-Calc.
 • Updated NC-Base tool list generator.
 • Fixed problem with files sometimes set to read-only when using the ‘Update files when updating program info’ option.
 • Fixed problem with temp files (~CC*.TMP) sometimes created in the machine directories when using the ‘Update files when updating program info’ option.

CIMCO Edit 5.10.31 Released: 29-03-06Changes in CIMCO Edit 5.10.31

 • Fixed problem opening multiple files from Windows Explorer.

CIMCO Edit 5.10.30 Released: 22-03-06Changes in CIMCO Edit 5.10.30

 • Updated back plot.
 • Updated CNC-Calc.
 • Fixed problem printing file compare when the two files were identical.

CIMCO Edit 5.10.29 Released: 13-03-06Changes in CIMCO Edit 5.10.29

 • Added CNC-Calc high speed pocket.
 • Fixed problem specifying NC-Base server name.
 • Fixed crash in License Key Manager.

CIMCO Edit 5.10.28 Released: 03-03-06Changes in CIMCO Edit 5.10.28

 • Added option to keep specified number of decimals when inserting macro value.
 • Updated back plot.
 • Fixed problem inserting some macro values.

CIMCO Edit 5.10.27 Released: 01-03-06Changes in CIMCO Edit 5.10.27

 • Added support for switching between multiple NC-Base servers.
 • Updated back plot.
 • Updated NC-Base tool list generator.
 • Fixed problem disabling the advanced simulation option.
 • Fixed problem creating MS SQL database. Notice: DNC-Max and NC-Base updated, clients needs to be updated.

CIMCO Edit 5.10.26 Released: 02-02-06Changes in CIMCO Edit 5.10.26

 • Updated back plot.
 • Updated CNC-Calc.
 • Fixed problems with incorrect angle values in the tool path statistics.
 • Fixed problem with solid not loaded with some licenses.
 • Fixed problem specifying the ‘Max Lines’ value in the NC-Base program format setup.

CIMCO Edit 5.10.25 Released: 17-01-06Changes in CIMCO Edit 5.10.25

 • Updated back plot.
 • Updated CNC-Calc.

CIMCO Edit 5.10.24 Released: 16-01-06Changes in CIMCO Edit 5.10.24

 • Updated back plot.

CIMCO Edit 5.10.23 Released: 15-01-06Changes in CIMCO Edit 5.10.23

 • Added option to export tool path statistics to a text file.
 • Added true type font support in CNC-Calc.
 • Fixed crash causing recently created/updated macros to be lost.
 • Fixed problem with the CNC-Calc pocket generation.

CIMCO Edit 5.10.22 Released: 11-01-06Changes in CIMCO Edit 5.10.22

 • Fixed problem associating file types with NC-Base machines/groups.

CIMCO Edit 5.10.21 Released: 05-01-06Changes in CIMCO Edit 5.10.21

 • Updated back plot.
 • Fixed problem generating tool list when importing programs with the NC-Base database converter.

CIMCO Edit 5.10.20 Released: 03-01-06Changes in CIMCO Edit 5.10.20

 • Fixed problem previewing some jpeg files in the NC-Base client.

CIMCO Edit 5.10.19 Released: 27-12-05Changes in CIMCO Edit 5.10.19

 • Fixed problems using the specified comment characters in the back plot.

CIMCO Edit 5.10.18 Released: 14-12-05Changes in CIMCO Edit 5.10.18

 • Added option to disable auto refresh in the NC-Base preview window. Ref: Database/Setup/Client Settings/Disable preview auto refresh
 • Updated back plot.
 • Fixed crash closing editor when using NC-Base MS SQL link.
 • Fixed problem with Mark/Delete range activated by inserting a ‘ (hyphen).

CIMCO Edit 5.10.17 Released: 10-12-05Changes in CIMCO Edit 5.10.17

 • Updated back plot.

CIMCO Edit 5.10.16 Released: 06-12-05Changes in CIMCO Edit 5.10.16

 • Updated back plot.
 • Fixed editor focus problem.
 • Fixed problem with toolbars resetting.

CIMCO Edit 5.10.15 Released: 28-11-05Changes in CIMCO Edit 5.10.15

 • Added option to force non-modal X/Y/Z values in rotate/mirror/…
 • Updated back plot.
 • Updated CNC-Calc.
 • Fixed problem adding NC-Base tool list in some cases.
 • Fixed problem specifying back plot tool prefix.
 • Fixed problem with the find next/previous tool change commands.
 • Fixed problem with files opened from another program not showing up on top.

CIMCO Edit 5.10.14 Released: 22-11-05Changes in CIMCO Edit 5.10.14

 • Fixed problem with the tool path statistics not showing up on some systems.
 • Fixed CNC-Calc crash.
 • Fixed problem selecting output format in CNC-Calc.

CIMCO Edit 5.10.13 Released: 21-11-05Changes in CIMCO Edit 5.10.13

 • Added tool path statistics function, including machining time and extent by tool.
 • Updated CNC-Calc.
 • Updated back plot, including fix for problem with back plot tool/holder sizes.

CIMCO Edit 5.10.12 Released: 14-11-05Changes in CIMCO Edit 5.10.12

 • Updated NC-Base tool list generator.
 • Added editor OEM interface.
 • Added warning when using the ‘Delete references to non-existing files’ option in NC-Base.

CIMCO Edit 5.10.11 Released: 09-11-05Changes in CIMCO Edit 5.10.11

 • Added support for creating pockets with islands in CNC-Calc.
 • Added support for left/right/center/ellipsis justifying variables.
 • Minor updates to the back plot.

CIMCO Edit 5.10.10 Released: 02-11-05Changes in CIMCO Edit 5.10.10

 • Update CNC-Calc pocket.
 • Fixed CNC-Calc crash.
 • Fixed back plot imperial tool size problem.

CIMCO Edit 5.10.09 Released: 27-10-05Changes in CIMCO Edit 5.10.09

 • Added triggers to extract additional for the NC-Base tool list.
 • Added option to select a NC code coloring scheme similar to the V4 default. Ref: Setup/File Types/Colors/Letter Colors
 • Changed Insert/Remove spaces to include lines with block skip.
 • Minor updates to the back plot.
 • Fixed Editor crash / print crash (Introduced in 5.10.03).

CIMCO Edit 5.10.08 Released: 24-10-05Changes in CIMCO Edit 5.10.08

 • Minor updates to the back plot.

CIMCO Edit 5.10.07 Released: 18-10-05Changes in CIMCO Edit 5.10.07

 • Added support for showing the pocket tool path in CNC-Calc.
 • Added support for plotting a file from the command line.
 • Added support for Fanuc lathe cycles in the back plot.
 • Added support for specifying size of recent lists.
 • Fixed problem closing the editor in some cases when the NC-Base client was loaded.

CIMCO Edit 5.10.06 Released: 10-10-05Changes in CIMCO Edit 5.10.06

 • Added option to execute an external command from within the editor.

CIMCO Edit 5.10.05 Released: 02-10-05Changes in CIMCO Edit 5.10.05

 • Added pocket operation to CNC-Calc
 • Minor updates and fixes to the back plot.

CIMCO Edit 5.10.04 Released: 28-09-05Changes in CIMCO Edit 5.10.04

 • Minor updates and fixes to the back plot.

CIMCO Edit 5.10.03 Released: 25-09-05Changes in CIMCO Edit 5.10.03

 • Added option to run database integrity check from the NC-Base backup service.
 • Added support for automatically moving machine(group) base directories.
 • Improved listing of Mazatrol file contents in the NC-Base preview.
 • Fixed problem specifying colors for individual letters.
 • Minor updates and fixes to the back plot.

CIMCO Edit 5.10.02 Released: 22-09-05Changes in CIMCO Edit 5.10.02

 • Added option to save settings for all user in the same location or separately. Ref: Setup/Global Setup/Share settings between all users
 • Minor updates and fixes to the back plot.

CIMCO Edit 5.10.01 Released: 16-09-05Changes in CIMCO Edit 5.10.01

 • Added new back plot with 5-Axis and solid simulation.
 • Changed editor to leave block marking after a block operation.

CIMCO Edit 5.02.35 Released: 05-09-05Changes in CIMCO Edit 5.02.35

 • Fixed problem with file compare when both files changed outside the editor.

CIMCO Edit 5.02.34 Released: 31-08-05Changes in CIMCO Edit 5.02.34

 • No changes in this version. Released as part of CIMCO Software version 5.02.34

CIMCO Edit 5.02.33 Released: 30-08-05Changes in CIMCO Edit 5.02.33

 • Updated CNC-Calc.

CIMCO Edit 5.02.32 Released: 22-08-05Changes in CIMCO Edit 5.02.32

 • Fixed problem with DTR not set when using hardware handshake.

CIMCO Edit 5.02.31 Released: 18-08-05Changes in CIMCO Edit 5.02.31

 • Fixed problem with editor also opening executable when opening files in some cases.

CIMCO Edit 5.02.30 Released: 17-08-05Changes in CIMCO Edit 5.02.30

 • Added option to leave associated files in place and delete only the reference when deleting a file. Ref: Database/Setup/Server Settings/Delete assoc. leaves file Ref: Database/Setup/Server Settings/Delete assoc. prompt to leave file
 • Updated CNC-Calc DXF reader.
 • Updated NC-Base tool list generator.
 • Fixed problem using normal search after searching for a macro.

CIMCO Edit 5.02.29 Released: 07-08-05Changes in CIMCO Edit 5.02.29

 • Updated CNC-Calc.

CIMCO Edit 5.02.28 Released: 20-07-05Changes in CIMCO Edit 5.02.28

 • Added option to never prompt to copy/move files to the program directory. Ref: Database/Setup/Client Settings/Never copy/move files to program dir.
 • Fixed problem associating files already in the database using Drag’n’Drop.

CIMCO Edit 5.02.27 Released: 19-07-05Changes in CIMCO Edit 5.02.27

 • No changes in this version. Released as part of CIMCO Software version 5.02.27

CIMCO Edit 5.02.26 Released: 15-07-05Changes in CIMCO Edit 5.02.26

 • Added support for specifying the template to use on the command line. Example: Edit.exe /t ISO Mill “File Name”
 • Added support for entering the directory name on the ‘Select Directory’ dialogs.

CIMCO Edit 5.02.25 Released: 14-07-05Changes in CIMCO Edit 5.02.25

 • Added option to change NC-Base extensions. Ref: Database/Setup/Machines/Advanced/Change Extension
 • Fixed problem extracting NC-Base information from the filename when auto importing.

CIMCO Edit 5.02.24 Released: 09-07-05Changes in CIMCO Edit 5.02.24

 • Added generic NC-Base import utility (NCBaseConvert.exe)
 • Fixed crashes in CNC-Calc.

CIMCO Edit 5.02.23 Released: 03-07-05Changes in CIMCO Edit 5.02.23

 • No changes in this version. Released as part of CIMCO Software version 5.02.23

CIMCO Edit 5.02.22 Released: 30-06-05Changes in CIMCO Edit 5.02.22

 • Changed NC-Base to leave new files open after adding it to the database.

CIMCO Edit 5.02.21 Released: 28-06-05Changes in CIMCO Edit 5.02.21

 • Fixed problem starting the editor from some programs.
 • Fixed problem when configuration files contains ASCII 0’s
 • Fixed problem adding new programs to the database. (Introduced in 5.02.20)
 • Fixed problem detecting database upgrades.

CIMCO Edit 5.02.20 Released: 24-06-05Changes in CIMCO Edit 5.02.20

 • Added support for using the file/path name as input to the NC-Base ‘Program Format’ triggers.
 • Added support for extracting comments from Mazatrol programs and use it as input to the NC-Base ‘Program Format’ triggers.
 • Added right click context menu to tabs.
 • Added support for restoring backups from older database versions.
 • Added ‘DNC Port’ column to the NC-Base program list, showing the port that received the program.
 • Updated NC-Base link to include name of port that received file in the log.
 • Fixed problem with the macro option ‘Insert with sign’ when 0 was specified.
 • Fixed problem with database integrity check deleting files waiting on the import queue.
 • Fixed problem when adding files twice from the editor and the leave file option was disabled.
 • Fixed problem with NC-Assistant updating wrong values.
 • Fixed problem using advanced triggers as start trigger, end trigger and ignore trigger in the NC-Base program format setup.
 • Fixed problem enabling the DNC-Max client plug-in. Notice: NC-Base and License server updated, all clients and servers must be upgraded!

CIMCO Edit 5.02.19 Released: 17-06-05Changes in CIMCO Edit 5.02.19

 • Changed NC-Base client to automatically shutdown editor after database restore.
 • Fixed hang when adding macro parameters by copying macro definition from another macro.
 • Fixed problem with files “getting stuck” when user deleted a program programs on the import queue without rejecting it first.
 • Fixed problem with the option ‘Notify only when program has focus’.
 • Fixed problem restoring database backups when notify option was enabled.
 • Fixed problem with NC-Base program format triggers when triggers for empty NC-Base fields were enabled.

CIMCO Edit 5.02.18 Released: 16-06-05Changes in CIMCO Edit 5.02.18

 • Added tool compensation to CNC-Calc.
 • Added support for specifying # in macros, using ## or \#
 • Fixed problem using ‘Insert Block Skips’ when no block skip character was specified.

CIMCO Edit 5.02.17 Released: 09-06-05Changes in CIMCO Edit 5.02.17

 • Added option to hide NC-Assistant ‘Balloons’.
 • Added option to automatically update database information when editing NC-File. Ref: Database/Setup/Server Settings/Advanced/ Update program info when editing files
 • Added option to automatically update NC-File when updating database information. Ref: Database/Setup/Server Settings/Advanced/ Update files when updating program info Ref: Database/Setup/Machines/Advanced/Do not update info in file
 • Added option to manually update database information from NC-File. (Right click on program and select: ‘Update program info from file’). Ref: Database/Setup/Client Settings/Advanced/ Show ‘Update program info from file’
 • Added option to manually update database information from NC-File. (Right click on program and select: ‘Update file with program info’). Ref: Database/Setup/Client Settings/Advanced/ Show ‘Update file with program info’
 • Improved function to insert machine monitoring macros.

CIMCO Edit 5.02.16 Released: 31-05-05Changes in CIMCO Edit 5.02.16

 • Fixed crash when closing file, closing editor or printing.

CIMCO Edit 5.02.15 Released: 30-05-05Changes in CIMCO Edit 5.02.15

 • Fixed problem with missing button on back plot toolbar (introduced in 5.02.14).
 • Fixed crash when closing file compare (introduced in 5.02.13).

CIMCO Edit 5.02.14 Released: 26-05-05Changes in CIMCO Edit 5.02.14

 • Added option to un-lock NC-Base programs when marked as ‘Ready’
 • Added option to set NC-Base programs read-only when marked as ‘Ready’
 • Fixed problem changing NC-Base program status to ‘Updated’ after setting to read-write by editing program.
 • Fixed problem with un-install removing some configuration information.
 • Fixed crash when using Translate/Rotate/Offset.

CIMCO Edit 5.02.13 Released: 13-05-05Changes in CIMCO Edit 5.02.13

 • Added option to insert machine monitoring macros.
 • Fixed problem starting the editor from some programs.

CIMCO Edit 5.02.12 Released: 12-05-05Changes in CIMCO Edit 5.02.12

 • Added support for handling UNICODE files.
 • Fixed problem importing machine types from V4.
 • Fixed problem using ‘Save All’/’Close All’ with CNC-Calc.

CIMCO Edit 5.02.11 Released: 10-05-05Changes in CIMCO Edit 5.02.11

 • Added support for manually receiving new programs into NC-Base.
 • Added ‘Copy Files’ menu to copy files to Floppy/Desktop/Removable drives from NC-Base.
 • Added warning message when loading lines longer than 1024 characters.
 • Changed NC-Base client to log only changes when file is saved.
 • Improved NC-Base versioning information.
 • Improved NC-Base version data when upgrading from V4.
 • Fixed problem printing in landscape mode.
 • Fixed problem sorting by custom fields in NC-Base.
 • Fixed problem with no search results showing up until header was clicked.

CIMCO Edit 5.02.10 Released: 05-05-05Changes in CIMCO Edit 5.02.10

 • Added support for closing window by clicking middle mouse button/wheel on tab bar.
 • Added DNC-Max server name to NC-Base machine group port list.
 • Added support for changing Drag’n’Drop between cut and copy after drag started using CTRL key.
 • Updated NC-Base link to log only program information that has been changed.
 • Fixed problem with decimal character on numeric keypad using some keyboard mappings.

CIMCO Edit 5.02.09 Released: 04-05-05Changes in CIMCO Edit 5.02.09

 • Fixed problem with NC-Base loosing passwords.

CIMCO Edit 5.02.08 Released: 22-04-05Changes in CIMCO Edit 5.02.08

 • Added support for generating letters in the CNC-Calc.

CIMCO Edit 5.02.07 Released: 18-04-05Changes in CIMCO Edit 5.02.07

 • No changes in this version. Released as part of CIMCO Software version 5.02.07

CIMCO Edit 5.02.06 Released: 12-04-05Changes in CIMCO Edit 5.02.06

 • DNC-Max update. Notice: DNC-Max client protocol updated, clients needs to be updated.

CIMCO Edit 5.02.05 Released: 11-04-05Changes in CIMCO Edit 5.02.05

 • Fixed back plot crash.

CIMCO Edit 5.02.04 Released: 10-04-05Changes in CIMCO Edit 5.02.04

 • Updated CNC-Calc.

CIMCO Edit 5.02.03 Released: 09-04-05Changes in CIMCO Edit 5.02.03

 • Fixed installation problem.

CIMCO Edit 5.02.02 Released: 06-04-05Changes in CIMCO Edit 5.02.02

 • Updated CNC-Calc.

CIMCO Edit 5.02.01 Released: 06-04-05Changes in CIMCO Edit 5.02.01

 • First public release.

CIMCO Edit 5.01.21 Released: 05-04-05Changes in CIMCO Edit 5.01.21

 • Updated CNC-Calc.

CIMCO Edit 5.01.20 Released: 28-03-05Changes in CIMCO Edit 5.01.20

 • Fixed problem finding some macros.
 • Fixed crash when closing the editor.
 • Fixed crash in CNC-Calc.
 • Fixed problem with machine zero in CNC-Calc.

CIMCO Edit 5.01.19 Released: 21-03-05Changes in CIMCO Edit 5.01.19

 • Updated CNC-Calc.

CIMCO Edit 5.01.18 Released: 16-03-05Changes in CIMCO Edit 5.01.18

 • No changes in this version. Released as part of CIMCO Software version 5.01.18

CIMCO Edit 5.01.17 Released: 14-03-05Changes in CIMCO Edit 5.01.17

 • No changes in this version. Released as part of CIMCO Software version 5.01.17

CIMCO Edit 5.01.16 Released: 03-03-05Changes in CIMCO Edit 5.01.16

 • Added CIMCO Remote Support Program.
 • Updated CNC-Calc.
 • Fixed problem restoring NC-Base backups.

CIMCO Edit 5.01.15 Released: 01-03-05Changes in CIMCO Edit 5.01.15

 • Fixed NC-Base problem (introduce in 5.01.14).

CIMCO Edit 5.01.14 Released: 01-03-05Changes in CIMCO Edit 5.01.14

 • Added option to print only the differences when printing a file compare.
 • Added option to map numeric keypad decimal point to the specified machine decimal point.
 • Added option to skip lines without block numbers when renumbering a file.
 • Updated CNC-Calc to support entering values as expressions, ex. 2+1/5.

CIMCO Edit 5.01.13 Released: 18-02-05Changes in CIMCO Edit 5.01.13

 • Updated NC-Assistant.
 • Fixed problem moving associated files between programs in NC-Base.

CIMCO Edit 5.01.12 Released: 16-02-05Changes in CIMCO Edit 5.01.12

 • Fixed problem back plotting some turning cycles.

CIMCO Edit 5.01.11 Released: 08-02-05Changes in CIMCO Edit 5.01.11

 • Fixed problem storing editor configurations in NC-Base.
 • Fixed memory leak (introduced in 5.01.10).

CIMCO Edit 5.01.10 Released: 04-02-05Changes in CIMCO Edit 5.01.10

 • Fixed file compare problem.
 • Fixed problem when purging programs awaiting approval.
 • Fixed problem running CNC-Calc in demo mode.
 • Fixed problem with the ‘Omit lines containing’ option in the DNC setup.

CIMCO Edit 5.01.09 Released: 02-02-05Changes in CIMCO Edit 5.01.09

 • Updated CNC-Calc
 • Fixed problem re-loading files changed outside the editor.

CIMCO Edit 5.01.08 Released: 26-01-05Changes in CIMCO Edit 5.01.08

 • Updated CNC-Calc

CIMCO Edit 5.01.07 Released: 24-01-05Changes in CIMCO Edit 5.01.07

 • Fixed problem auto importing program info from associated files, when ‘Auto add memo/setup/tool files to new programs’ was disabled.
 • Fixed problem with file compare on some files.
 • Fixed problem with ‘Find Tool Change’.

CIMCO Edit 5.01.06 Released: 21-01-05Changes in CIMCO Edit 5.01.06

 • Updated CNC-Calc

CIMCO Edit 5.01.05 Released: 19-01-05Changes in CIMCO Edit 5.01.05

 • Fixed system crash when running Norton/Symantec.

CIMCO Edit 5.01.04 Released: 17-01-05Changes in CIMCO Edit 5.01.04

 • NC-Base Update.

CIMCO Edit 5.01.03 Released: 16-01-05Changes in CIMCO Edit 5.01.03

 • Updated CNC-Calc
 • Fixed problem with the color configuration.

CIMCO Edit 5.01.02 Released: 10-01-05Changes in CIMCO Edit 5.01.02

 • Updated NC-Base install.

CIMCO Edit 5.01.01 Released: 10-01-05Changes in CIMCO Edit 5.01.01

 • Initial release. History

Download Cimco Edit v5, v6, v7 full crack

Phần mềm CNC 04-08-2018

UPDATE: Đã update kèm pass. Chuyển tôi đến đó ngay

Giới thiệu phần mềm

Phần mềm CimcoEdit V7 full crack là phần mềm CNC hỗ trợ cho việc lập trình và ứng dụng trong ngành sản xuất CNC. Nhờ đó Cimco Edit được sử dụng rất phổ biến trong quá trình gia công các chi tiết cơ khí, chi tiết gỗ hay những loại vật liệu khác.

Được xây dựng trên nền tảng và các thuật toán nâng cao nên có khả năng phân tích thông minh trước khi áp dụng vào gia công thực tế.

Đối với người lập trình CNC thì phần mềm này được xem là “trợ thủ” đắc lực bởi nó rất linh hoạt, thích ứng với nhiều chủng loại máy CNC khác nhau.Ưu điểm phần mềm

Với phần mềm Cimco Edit chúng ta có thể mô phỏng các đường chạy dao 2D và 3D, từ đó kiểm tra được sai sót nếu có, hiệu chỉnh sai sót rồi mới nhập vào máy để chạy, chứ không thể chạy mà không biết có rủi ro gì không.Hữu ích cho bạn:  Phần mềm NCStudio – Giới thiệu – Download – Cài đặt – sử dụng chi tiếtTính năng phần mềm CimcoEdit V7

– Với dung lượng nhỏ nhưng ngược lại, CimcoEdit tỏ rõ sức mạnh khi quản lý được tất cả những chương trình CNC có cấu trúc lệnh phức tạp nhất.
– Mã CNC bao gồm các chức năng đánh số dòng/tái đánh số dòng, xử lý ký tự, tìm đoạn giá trị xyz, và .v.v… đều được chỉnh sửa dễ dàng bằng phần mềm CimcoEdit
– Cung cấp một loạt các tính năng giúp người sử dụng dễ dàng lựa chọn màu sắc, kiểu đánh số mới, tự động đăng ký mở rộng .v.v…
– Cung cấp các hàm toán học gồm thuật toán cơ bản hay hàm mở rộng như: quay, đối xứng, bù trừ dao và biên dịch.
– Phần mềm Cimco Edit truyền thông qua cổng DNC RS232. Điểm đặc biệt nữa là chúng ta có thêm lựa chọn để cùng lúc giao tiếp tới 6 máy CNC.
– So sánh các file hoặc các chương trình: Chúng ta sẽ được so sánh nhanh chóng và đầy đủ các cấu hình cho phép người sử dụng lựa chọn để xem sự khác biệt một dòng/phần tại một thời gian hoặc tất cả cùng một lúc.
– Thiết lập chương trình CNC cho phay: Phay 3D thông minh / tiện 2 trục (ENHANCED in v5) – thiết lập chương trình CNC cho phay 3 trục và tiện 2 trục bên trong Cimco Edit với bước chuyển tiếp liên tục, đồng bộ hóa.
– NC–Assistant di chuyển con trỏ đến bất kỳ mã M và G, chương trình sẽ nhận dạng các mã và cho phép bạn sửa đổi giá trị bằng cách sử dụng một giao diện tương tác.
– Cycle/Macro Support – cho phép người sử dụng nhanh chóng bổ sung, chỉnh sửa chu trình hoạt động phức tạp.
– Drag-and-drop editing– Cimco Edit hỗ trợ kéo và thả chỉnh sửa.Hữu ích cho bạn:  Hướng dẫn cài Gcafe 2021 – key Gcafe fo4 2021 mới nhấtLink tải phần mềm Cimco Edit

Download cimco edit v6 full crack: Tải ngay
Cimco edit v7 full crack: Tải ngay
Cimco edit v5 full crack: Tải ngay

Nếu không download được bạn vui lòng để lại email vào bình luận bên dưới chúng tôi sẽ gửi lại cho bạn. Sau khi tải về các bạn xem tiếp hướng dẫn cài đặt bên dưới.Hướng dẫn cài đặt và crack full Cimco EditHướng dẫn sử dụng Cimco Edit

Sau khi rà gá phôi và kiểm tra xét chuẩn trên máy CNC, tiếp theo ta truyền dữ liệu từ máy tính qua máy CNC.

Để truyền dữ liệu, trước tiên chúng ta mở phần mềm Cimcoedit để kiểm tra và mô phỏng chương trình trước.

Bước 1: Kiểm tra mô phỏng chương trình phay thô của lòng khuôn dưới.

Hãy kiểm tra từ khái quát đến tổng thể để phát hiện nhanh chóng chương trình đã sẵn sàng chưa.

Bước 2: Thiết lập phôi

– Trên menu chọn lệnh Backplot, tiếp theo chọn Solid Setup và tiến hành nhập các giá trị cho kích thước phôi trong các ô X, Y, Z.

– Kết thúc lệnh ta sẽ được phôi gia công

Bước 3: Thiết lập dao

– Vào menu chọn lệnh Backplot, tiếp tục chọn Tool Setup
– Chọn loại dao và khai báo các giá trị thông số

Bước 4: Mô phỏng quá trình gia công

– Chọn start để bắt đầu quá trình mô phỏng
– Kiểm tra đường chạy dao

Bước 5: Xuất chương trình

Thông qua máy CNC để máy CNC bắt đầu quá trình gia công sản phẩm.5/5 – (12 bình chọn)Bài viết liên quan

Re: Download cimco edit v5 full crack

Được viết bằng văn bản thuần túy bởi Bulky Meerkat 5 tháng trước. Dán này là phản hồi cho Tải xuống cimco edit v5 full crack từ Aqua Tern – xem diffURL https://p.libren.ms/view/c698d3e7 Hiển thị mã Tải xuống Dán hoặc Xem Bản thô


Video Download cimco edit v5 full crack mới nhất |99 Mẫu đẹp nhất

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết Download cimco edit v5 full crack mới nhất |99 Mẫu đẹp nhất ! OVS hi vọng đã mang đến thông tin hữu ích cho bạn. Xem thêm các bài viết cùng danh mục Thủ thuật máy tính. Mọi ý kiến thắc mắc hãy comment bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết này cho nhiều người được biết. OVS chúc bạn ngày vui vẻ

The Latest

Copyright © 2015 Flex Mag Theme. Theme by MVP Themes, powered by Wordpress.

To Top